ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

רורד תאמ /2004 קוקגנב

2004 קוקגנב
.ילש ןינבב 31 המוקב םירע לאירא ריאמו ינא קר
.שארל הטכאשמ,ןאכ ינאש המ ןמז רבכ
.הברה םיבשוח ,טובצל ןורכיז לכלו ריכזהל חיר לכל םרוגש ןמז הזכ ,ךשוממ ןמזל לכהמ םיקוחרשכ
תולגל עיתפמ אקווד .םיעוגעג לע ,תושוחת לע ,תושגר לע םיפע ,םינפבמ תוחיש םילהנמ ,םיבשוח
.שארה לש הרוחאה יכבנב םש יא ,תעדי אלש םישדח םירבד ךמצע לע ןיבהל רשפא דוע ןמזה לכ המכ
.םש רופחל דמחנ זא ,(...ןגזמ םע ןולסו) ןמז שישכו
.אל קוחרל .אל דבלל לבא .רהמ יד לגרתמ אקווד התא הזל ,ךופה םוי רדסו םישדח םירבח ךל שי זא
רכזנ התא.תוקטאמה םע הלא לכ תא םש שיש וליפא,םיירהצב ישישב ןודרוגל עגעגתהל ליחתמ התא
הווקתב,םילגה רבוש רבע לא אצויו שמש יפקשמה לש סייקב ותוא םש,תספרמב דחא לגלגמ תייה ךיא
.העיקשה תא תוארל קיפסתו םימה ךל ורמגי אל םויה ילואש
תא תספתו לזמה ךל קחיש םוי ותואב קוידבש,ךלש וטואה לעמ ךלש תספרמה לע תבשל עגעגתמ התא
.תיבל תחתמ קוידב,בוחרב הבוט יכה הינחה
וטואה לש גגה תא ךל ףנטמש ןיידזימה לותחה לע לכתסמ התא
!...םינפבמ יוקינ ללוכ ח"ש 50-ב תפטש םויה ותואב דועש
ירחא םישפחמ ,םוקמל םוקממ ,םיצר םויה לכ םישנא ,םלש םלוע םואתפ יתיליג ןאכל יתבזעשכ קר
לוחב םיאלמ םינידס םע הטימ הז וב שיש המ לכש יא הזיא לע םישגפנ ףוסב םלוכ ללכבו ,והשמ
.תחלקמ ול םיארוקש רוניצהמ םימ לזמ תצק םעו
...שדוחב רלוד 550 םלשמו 31 המוקב בשוי ינא וישכע לבא
,ןולסב םילוקמר השימחו ןגזמ טלש,ררקמב הפק סייאו,תחלקמב םימ יל שי
אוצמל הצור ינאשכ לבא ,םולשב התיא תויחל רשפאש הרגיש וז .םייקתהל הז לכל תמרוגש הדובעו
םיעטמו ראופמל בוזעמ ,דחוימל םתסמ ךפוה לכה זאו דחא דוע לגלגמו יאל רזוח ינא ,הז תא
.םייפנכ חימצהל ךלש תובשחמלו םינוויכה לכמ הקיסומל בישקהל ךל םרוג הזה רבדה קר .ידנאגוורטסקאל
רתוימו ילוש םוקמ תספות האנשה םואתפ,תרחא םירבד האור התא םואתפ
.הנוש תועמשמ תלבקמ ךלש הבהאה לכו
,ףסכ ןומהב תינקש חוטשה ךסמב טיבהל הצור אל רבכ התא םואתפ
.ןופלאפב ךל שי תונורכז המכ בושח אל רבכ הז םואתפ
ןורכיז תסיפ לכב םיינרופיצב קזח ספות התא החפשמה,םירבחה בוט ךל היהש המ לכב רכזנ התא
.ךילא הבוט ךכ לכ התייהש איהה הפוקתה תא ריזחהל ילוא םעפ דוע קר הסנמ,ךלש חמה ךותב הפעש
םוקמ לכב ומכ ,ארח ןומה ןכ ןכ,ארח ןומה ןומה םג םש היהש הז רכוז אל התאש המ םצעב לבא
.וישכע אוב אצמנ התאש םוקמב ומכ םלועב
.םעפ בוש דומלל ךרטצא אל ינאו יתדמל רבכש הווקמ ינא ,עדוי רבכ ינא םויה
,ידוסיה ס"היבל ונרבע כ"חא ןגהמ אוהש הפיא ליחתה חטב הז ,"תופוקתל" םיקלוחמ ונלש םייחה
.האלה ןכו האלה ןכו אבצ ,ןוכית ,הביטח
.םיער םקלחו םיבוט םקלח םירבד םירוק ונלש םייחב "הפוקת" לכבש ןיבמ םצעב ינא הרוחא לכתסמ ינאשכ
ףא םגש הארנכ לבא ,הז תא תושעל יתדמל אל דוע תוחפל וא ,רוחבל יתורשפאב ןיאש בשוח ינא
...תרחא יכ דמל אל רחא דחא
רבכ ינא םויה ,יתוא ףיקמש הזה םלועה לעו ימצע לע דומלל ,דומלל הז תושעל לוכי ינא ןכש המ
תא םשמ יתיא חקא ינאש רקיעה ,רחמ יל הרקי המ הנשמ אלו תיפוס ןיא איה הדימלהש עדוי
.רכזהלו ,תבשל הנהא ארונ ינא םייתרחמ יכ .םילילצה ותושגרה,תונומתה,תונורכזה
,םיקקפב ןבצועמ יתבשי ךיא ,תרחא הפוקתב יתבהא ךכ לכש איהה הרוחבב רכזהלו תבשל הנהא ינא
הירגיס וליפא החוראה ירחאו קאינמ הזיא ומכ רקוב תונפל עבראב יסקידל רותב יתיכיח ךיא
םיאניטסלפ 50 ונילע םירוישכ הללאמר עצמאב ילש קנטה ךותב יתבשי ךיא ,ןשעל יל ונתנ אל
קר לבא וחרב םלוכו "הששחמ"ל עיגה ןוכיתה לש להנמה ךיא ,חירצה ךותב הניטנמלק ףלקמ ינאו
םויב ךיא !ןושל םע ,'ח התיכב הבכשה לש הכלמה תא קשנל ףיכ יל היה ךיא ,תבשל יתראשנ ינא
,יתערפה יכ הצוחה יתוא איצוה הרומה 'א התיכ לש ןושארה
."רפרפ" יל ומשו חצמל ןבא יל קרז קאינמה ליג ןגב ךיא
תרחא הארנ אוה (...וישכע דע תוחפל) ילש רופיסה הז ,םייח רופיס הנבנ הלאה םירבדה לכמ ךיא
,יביבסש םישנאה ,"הפוקתה" קר תאז ,הנתשהש ןוויכה אל הזש עדוי ינא וישכע ,םינוויכ ינימ לכמ
.אל וא וזוזי םהש םיצור ונחנא םא ןיב םיזזש םינתשמ םימרוג דועו ינא ,יביבסש הביבסה
יתיאר לומתא .תרחא תולכתסהו הנוש הרוצ תולבקמ ,תונתשמ דיתעה לע תובשחמה םייחב הפוקת לכב
םידליו השיאו תיב םע םינש 10 דוע ימצע תא
וטואה ינא קר הילרטסואב רבדמ עצמאב רוחש שיבכ לע עסונ ימצע תא הארא ינא רחמ וא םויהש דועב
.שיבכה ידיצב תורוזפ ורגנק לש תופוגו ילש
,םישדוח המכ רבכ ותיא לייטמ ינאש ילש וטואה ,ורגנקה םע ,תאזה הדוקנה לע בשוח ינאש דימת
ינפל יתייה ךיא בשוחו PINK FLOYD -ה לש WISH U WERE HERE תא םש ינא ךיא האור רבכ ינא
,עוסנל ךישממ ינא ןאל האור אל ינא ...םשמ דיתעה תא האור אל םעפ ףא ינא לבא וישכע ינא הפיאו
.עומשל ךלוה ינאש אבה רישה המ גשומ יל ןיא ,ךרדה יתוא חקת ןאל שולק גשומ יל ןיא
תויהל תורזוח תובשחמה ,ךלש ףוגל הרזח רזוח חמהש םואתפ שיגרמ התא ,רבוע הזש ,ןמז המכ ירחא
.ער אל הז םע דדומתמ התאש עדוי התא לודגבו םידומילב ,תונובשחב ,הדובעב רכזנ התא ,תולולצ
?...דדומתהל הצור ימ ,ינש דצמ זא לבא
הרעק ךותל תצק ררופמ ,תרמגנ טעמ דועש תיקשה תא םעפ דוע חקול התא זא
.הז ליבשב קר התוא ואיצמהש חוטב התאש
.היצוציפב רמגנ קוידב דימתש הז ,בהוא יכה התאש ריינה תא ףלוש
,םינוויכה לכמ הקיסומה תא בוש עומשלו הרוחא ןעשהל ,הרוחא ןעשיהל לוכי התא זאו
...עסמ דועל אצוי התאו ףוגהמ בוש אצוי חומה
םעפ ףא ילוא .םש םהל ןיא דועש תומוקמל ילוא הקירמא םורדל ילוא ודוהל ילוא ,הילרטסואל
.אל ילואו םיטילחמ ונחנא הז ילוא ,ןכ ילואו הלאה תומוקמל עיגנ אל
ינא ונממש םוקמה ,טקש יל היהי תמאב ובש הזה םוקמה הז הפיא ,ילש הלאשל הבושת ןיאש הארנכ
?דדומתהל רוזחל ךרטצא אל ,הדובעל רוזחל ךרטצא אל
יתמש הפיא אוצמל ךירצ קר ינא "שפחל" ךישמהל ךלוה ינא ,םייתניב
.ןיינעמ והשמ םיאצומ םתא םא יל ועידות ...."הרעק"הו "תיקשה" תא

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997