ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

???????? תומיטאל יתמ דע

..????? תומיטאל יתמ דע

תושגרתה אלמ היה אל יפוגש ידידי םכל רורב ,אבו ברקה גחה דובכל יכותב יתשגרתה עובשה לכ
םיירהצל יל יתמק יציק תבש םויב ךכו , ימואל ןבה הנאוחירמה םוי שחרתה תבש םויב , רמועב ג"למ
}הייפיפי ה'גנג ןבומכו , הרק הייתש , תוריב , סצנמ+םיקתממ { ישיאה ל"קפ תא יתזרא םיאלפנ
. הזה ינועבצ קוריה גחה ןוויכל תודעומ םינפ םא יתעסנ ינא ךכו

םישנל , םירענל תוקוניתמ , םש ויה םלוכ לכ םדוק , םלשומ היה לוכה , ןוקריה קראפל יתעגה
לארשי םע לוכ רוציקב , םינמטסאר , םינאלטס , םיסרע , םיקירפ , תוגוז , תוחפשמ ,םינקז
םימרוזה םייחהמ ונהנ הקיזומל ובישקה אשדב הבבסב ובשי םלוכו ,קורי לש קנע קינקיפל אב
הלאכ שי דימת הביסמ לכ ומכ וא ,וזה הנידמב םוטא רבד לכ ומכ זא לללללללללללללללללבא
, תורעוס םייפכ תויחמב ולבק םמצעבו םדובכב ןכ ןכ , םייוצר אאאאאאאאאאאאאאלש
. לארשי תרטשמ תא ולבק , התוא סורהיו םכלש הביסמב ץעניש רמסמה ןכ , הביסמה רמסמ תא

, ףתתשהל אובל הוונ ינד תואירבה רש לש ונוצר תורמל , קינקיפה םויקל צ"גב רושיא תורמל
ןכ , הרקיה לארשי תרטשמ , הביסמב ךישמהל ונל תתל , ןמנפורב תסנכה רבח לש ונונכת תורמל
לללללללללכב שממ לבא ללללללללללללללללללללוכה התשע , םיחרזאה ונילע ןגהל הרומאש וז
םוי ושע םה גח םוי םוקמב יכ , םוקמ לכב םייומס וליתשה םה , םייקתה אל הזה גח םויהש ידכ
לטכו זעוב תא ורצע , הקיזומה תא ומירחה ,םימוליצ ומליצ םה , םישופיח וכרע םה , רצעמ
טרפה תויוכזב ןיררוע אלל העגפ לארשי תרטשמ ,קורי הלע תגלפמ שאר (ךיירוחאמ ונחנא זעוב)
וכישמהו , יתרטשמה וטו-ה תורמל , גוגחל וכישמה םוקמב וראשנש םישנאה ינומה , וטיבה שפוחו
זא ,םילוחכה ישבולל אל דחוימב רבשנ אל ונחנאו , ןאכ ונחנאש ריעבהל ידכ , שדוקה תחלמב
ונחנא , ורבשי אל ונתוא יכ , לדגלו ךישמהל , ןשעלו ךישמהל םכל ארוק ינא םינאלטסה ייחא
ונכותב לחלחל הכישממ !ש תפרוטמה תומיטאב קבאנ ונחנא , ףוסה דע ונלש תויוכזה לע קבאנ
.חצננ דוע ונחנא םיקזח ויהת ידידי

.הלוגס המטיפ םכלש

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997