ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

הנומת

.רתאל ףרצל הצור ינאש הנומת ןאכ שי ,בוט
.יל תפכא שממ אל רבכש ,הב יתעקשה ךכ לכ לבא ,תמאה תא ,והשמ האצי אל איה
.רתוי אל םא ,תועש 3 ךרעב הילע יתדבע ,אל וא ונימאת .רתאל דחוימב התוא יתישע

!םכלש רתאה לע הלוח ,שדאו שדא

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997