ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

הנומת

. התועמשמ לבא ילש המלצמה ללגב הבולע תצק ילוא הנומתה (: ןוריחמב ה'רבחל ןלהא
(: יליבשב הבר
.. םצעב אוהו יתנכה וישכעש טניו'ג והז ,הרקמ לכב
...םכתוכזב אוה (: ןוריחמה לש טניו'ג
.הזה םורופב שגופ יתייה אל םא םייק היה אל אוה (: תוננג םורופ תוכזב ןוכנ רתוי
- דיגהל יתיצר קר זא
!!!! ךרדה תא יתלחתה התיאש תיסיסב תוננג םורופל דובכ הברה

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997