ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

.ןפג ביבא לש רישה פ"ע א.ג תאמ /שמא

הנושארה םעפב יתיסנתה שמא
הנטנטק הססק ךיילע בוש יתמלח
'ץיבלגק הקדוו אבא לצא יתיתש
'ץיב הזיא יתנייז ,ררחתסה תצק שארה

תירוחאה רצחב יתאקה בוש שמא
תירונ לע יתחרמ זא איק תצק ילע חרמנ
םניחב סארג תצק איבת םלוכ לומ יל וקעצו
םלועה לש הלכלכ לומ תובידנ הז המו?

"אשד" םנוד יתלתש יאלקח יתיהנ
ש ינפיל ךלא אל ןושיל ךלא אלו
םישאר המכ ליפאש ינפיל ךלא אל
!םינוק ינממ ביבא לת יצח רבכ

ךכ רחא אב הז דימת
תומודא םייניע
תויזה םע אב הז דימת
ןושיל ךלא וישכעו
רחואמ יל םוקא
!רבד ותוא היהי רחמ בושו

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997