ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

!ריש

רעיל ונסנכינ קולש ירבחו ינאש םויב שארב ימצעל יתרביח הזה רישה לש הלחתהה תא
ירוקמה רישה לכ תא יתעמש תיבב יתבשי זא בוט יל ךלהש יתיאר םיערז המכ לותשל
! ולבק ותוא יתמייסו (צעגייש-םירעש האמ לש לייח)
צעגייש-םירעש האמ לש לייח רישה עמשומ עקרבשכ םילימה תא ארוקל ץלמומ

ןשעל המ וישכע שיו קותמ הזכ קורי יתלדיג
ןשעל המ וישכע שיו םילועבג םגו םיערז יתיקינ
םיננעב שיגרמ ןלטס ינא םיגוסה לכ תא פ"עב ריכמ ינא
בהזמ רוניצ הל שיו הבינגמ תאזכ הנחבמ שיו
גחה לש םימיה לכל הקורי תאזכ הססק יל שיו
םיננעב שיגרמ ןלטס ינא םיגוסה לכ תא פ"עב ריכמ ינא

םוש יתישע אל ןשעלמ ץוחש ןוכנו קיפסמ יתדבע אלש ןוכנו רבד יתדמל אלש ןוכנ זא

םייחב רבד
רליד ינא זא ןשעל ידכ םתוא שבימ םינפב קורי םע תואספוק שי לבא

םירצק םידגב םע תחא הנוכשב הרבע ןמזממ אל
םילודג םיידש הל ויה הטקל התוא יתנמזה
םיננעב שיגרמ ןלטס ינא םינפב הנטק הל יתקלדה ינא

םוש יתישע אל ןשעלמ ץוחש ןוכנו קיפסמ יתדבע אלש ןוכנו רבד יתדמל אלש ןוכנ זא

םייחב רבד
רליד ינא זא ןשעל ידכ םתוא שבימ םינפב קורי םע תואספוק שי לבא

םיחרפ המכ םע בשינ ואוב םיחא תמחלמ הפ ץורפתש ינפל זא
הנטק ונשעת םדוק לבא הקוח םג קקוחנ תוטלחה לבקנ

לוחכ קולשו ןלטס תותל תורומש תויוכזה לכ
שנשנל המ רתוי ןיאו דופיש יתישעו השבכ יתלדיג....רישל אסריג דוע שי

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997