ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

הלוגס המטיפ תאמ - םדא לש ועסממ

01.06.04

םיעדוי םתא הזכ ףייע םוי ,זבזובמ םוי דועכ ליחתה הז............םדא לש ועסממ
(גנאב)תסרפמ,היזיוולט,הטימל בוש(גנאבל)תספרמל,חבטמל,הטימהמ
ךרד , הקומע הלילצ ידכ ךות םואתפו ,ףייע םוי רוציקב ,סיצנמ דועל
אלש לילצ עמשנ יחומב טא,טא לחלחמש ךימסה ןשעה לש םילפאה םידמימה
יתחתפ ,רושק לילצ היה אל הזו ילש תולילצה תא בוט ריכמ ינאו , רושק
םיטרס יתלכא אל ,אל , יינע לומ דקור ןופאלפה תא יתיארו יינע תא
קיפסהו דקר , קיספהו ול דקר הככ , הרקש המ הז לבא , זז אוהש הז לע
ןבצעמה רישכמה תא יתספת , ףורטב בהבה םג ולש ןבצעמה לוחכה רואהו ,
יתילעה רשי " ן ו ב י ב ד ה" וילע חורמ רזומ םש ךסמה לע יתיארו
,בייח ראשנ אל ולגרהכ אוהו "ןוביבד המ" יתינעו יינפ לע בחר ךויח
וטואה םאש טלחוה תואמחמ תאלמו תקתרמ החיש ידכ ךותו "ןלטס המ" רמאו
רתונ הלוליההו החישה לכ ןב ,ןופצל םיעסונ ךסומהמ םויה רוזחי ילש
לחוימ וטואה אונשמ השק הנתמה לש תועש סולפ תוקד ירחא, ןיתמהל קר
הייתש , םידגב תצק , הרטיג וטואל ונקרז "ןוביבד"ה תא יתפסא , עיגה
תא םרת דחא לכ , הקיזומ הברה ,הברה ,הברה בושח יכה יכהו סיצנמו
ריאמ דע , רהוז ךלמהמ , םש ונל התייהש תחבושמה םיקסידה תמרעל וקלח
תופיו םיפי דועו ילאנא, ילאדוכספ ,רטור ןורש ,יאנב דוהאל , לאירא
.(דחא בורצ קסיד ילב לוקוטורפה ליבשב קרו) םהינימל
םיהו ,לאירא ריאמ ונל םיזזפמ ןופצ ןוויכל הלילק העיסנ םיעסונ ונדועב
השוחת ןימ ןתנ לוכה ןכ לוכהו , ריוואב עסינ חלמהו , ונדיצל ףקתשמ
ךויחהש ,רורב אל לוטוס ןימ , תורומרמצ האלמ , המיענ , תרכומ וזכ
ךא ךא "םדירפ" , שפוחה לש השוחתה ןכ ,םינפה לע הביס ילב ךל ךפשנ
.ףוס שפוח , שפוח
הנוכמה ,ןודבאה רוציה לא ,תילע תרצנל ונעגה םייתעש לש העיסנ ירחא
ומכ ,(טהולה) "ןובטה" ןכשמל ונסנכנ ,"קדייחה" ויאנושו וירבח יפ לע
הביסמ לש המוציעב ומכ , האישב םש הלעפ תילאדוכיספה הקיזומה דימת
הציפה ייתורש תא עיצה םג דימו "קדייחה" ונינפ תא לבק דימ , תפרוטמ
ירחא,רחואמ רתוי לבא עיגת הציפה תשקבש הרעבה ידכ ךות סומינב ונבריס,ולש
רקיה םכיחא , דובעל םייסי "קדייח"הש הייפצבו שעמ רסוח לש המ ןמז
לועפתו , הרבגהה תכרעמ לע דוקיפ סופתל יתטלחה זא תולק םמעתשהל לחה
תוחוקלה ןבגמ לש זרוזמ ףופיחל םרת ןבומכש המ ,הז ברעל הקיזומה לוהינ
תרידל ונעסנ (טהולה) ןובטה לש זרוזמ לופיק ירחא , םש ונכשש םייסננה
איה תמאת לבא , םיקוור תריד תארקנ איה ילוא "קדייח"ה לש םיקוורה
םינויז יל ונימאת יכ "תובשי תריד" התוא רידגנ אוב , רחא רבדל הדעונ
(ינא)"ןלטס"ה"ןוביבד"ה"קדייח"ה , הרידב ונחנא זא בוט , םש ומייקתה אל
דעו תובשי ינימ לכב רבעב םתוא יתשגפש "קדייח"ה לש םירבח יתש דועו
דובעל ליחתה חומה זאו "דלוקוש"ב ונתוא קניפ "קדייח"ה זאו , תובושח
, זכורמ תויהל ךירצ התא הבש , הגיהנ לש תועש ירחא , ןיקתה ובצמב
םיסנמו שארב ךל םיצרש םיקיצמה תולוקה לוק ילב,טקש תצק ףוס , ףוס
, ינבצעה ,שארה ביבסה לכ ילבו,ךתושגרב ךשעמב טולשל ינודזה םחוכב
ןורכש,קוחצ אלמ םלוע ךותמו ,םלועה לש לכסתמה ץחלה לכ ילב,חותמה
הליל ונרבעה, הזכ רזומ רקופ תצקו םיקוחר תומוקמל תופפועתהו םישוח
.םוסק לבא ףרוטמ
יינע תא חתופ , יתוא עגשל הצור אוה המ ונ , הזה ןבצעמה לילצה בוש
העשב ינממ םיצור המ , םינפה לומ יל דקור הזה לוחכה רישכמה בושו
עמשנ "ףוסוליפ"ה , "ףוסוליפ"ה םשה הארנ ןופאלפל ףייע טבמב , וזכ
לוקב יתלאש "העשה המ" "ףוסוליפ" , הליגר םיירהצ תעש וליאכ ינרע
"יצחו 6 העשה "ותוא גורהל ךלוה ינאש וליאכ עמשיהל אל ידכ סמונמ
םאש ונל דיגהל רכזינ ןואגה זאו ,ולוקב רביד ןילנרדאה ןיידעו הנע
הדובעב ןגראתהל לכוי ויהש ידכ ול דיגנש ןופצל אבה עובש םיעסונ ונחנא
וליאכ ררועתת בוט רקוב "ףוסוליפ" לש ךופש לוקב יתינע זאו,אובל םג
הדרי "ףוסוליפ"ה לש ולוקב ןילנרדאה תמינ ,"ןופצב רבכ ונחנא" !!!!הד
,החישה קותינ ירחא , הז רקובל ידמל הריהמ העמשנ ןיידע ךא ,תולק
.הברע הנישל הרזח יתינפ
ינאו "ןוביבד"ה , רתויב הקותמ הניש ירחא אובל ורחא אל םיירהצ\רקובה
וישכעו) , ףרוטמ רתוי דוע בער םעו , תפרוטמ ןילנרדא תנמ םא ונמק
גאדת לא , הלילב לומתא תלכא אל ,סצנמהמ חורבל רשפא יא: הצעה יתניפ
,ידמל תיטיא רקוב תונגראתה ןמזב ,(רקובב בער רתוי דוע םוקת התא
ךאו וטואל ונילע .וטואל ונילע , הרטיגה לע ןוגינו הרישב תבלושמ
ינאו, ןוביבדה", ונאצי "תפתושמ הרטמ ונל התייה" רמוא יאנב דוהאש
,"ןוינק"ה םש ול הלגתה , תילע תרצנ יתאפב םשו , דובאה רשבה ירחא שופיחב
הזירז תוננתסה םשמו , הפופצה היינחה ךותב ונכרד ונחנא םיסלפמ טא ,טא
תורדוחה םייניע יומדב םהיניכס םיו םירזומה םישנאה םי ןיבו חטבאמה ךרד
הלומהה לכ ןיבו ,ומוקמל רזוח טא , טאש , לפרועמה חומה ךותל קומע
הנמש אל , תפטונ , תבבותסמ , תזזפמ , דימתמ הפי ןכ , הדמע איה םש
שוגב לכתסהל ךישממ טנפוהמכ ינאו ,דימתמ הפי םש טושפ , הזר אלו ידימ
רכומהש דע ,המראוושה לגלג לע הרגמ תויטיאב ול בבותסמה הפיפיה רשבה
ראשל קיחצמ ריחמב ידו ,האלפנ התייה החוראה ,ויתורש תא ונל עיצה
."תינקשע"ה ונצרא
זועמל ונכשמה הפירט ירחאו ,רקוב רשב שופיח לש עגיימה עצבמה ירחא
ינלטס בטימ ובשי םש ןגעמ ארקנש ץוביקל עוסנל ונטלחה םשמ , ונצפח
הריהמ היילעב ,"הלטסדרד"הו "ףייע"ה םיבוטה יירבחמ םהינבו ,לארשי
"קדייח"המ םידרפנ ונחנאש ינפל אל , ךרדב ונלחתה ילש הקותמה "הבמיב"ל
.המימחה םיחרואה תסנכה לע ול םידומו
תרניכה ונתוא הוולמ ונדיצלש תיטיא העיסנב ,הייפיפי התייה ןגעמל ךרדה
ךיא ןיבהל הסנמ התאו , תיפוס ןיא שפוח תשוחת ותוא בושו , הוולשה
,ינבצע ,שעור דחא דצ , םינוש םיקלח הברה ךכ שי הנטק ךכ לכ ץראב
שפוחה חיר , םיוולש םישנא ,קותמ , קורי ,ינשה דצהו שבי , םהוזמ
םיטאמש ,אשונב תירקיעה היעבה תרצונ ןאכו הניפ לכב ריוואב עסינש
העובב יח דחא לכ ,ינשה דצב הרוק תמאב המ םיעדויש םידדצה ינשב םישנאה
.בוט רתויל הזה םוקמה תא תונשל תיתפכא תלוכי ילב , ולש
,חמצ תמוצל דומצ שממ תרנכה יתאפב אצמנה ןטק ץוביק אוה ןגעמ ץוביק
עדוי אלש ימל "ידע" הפצמב ןטק רוקיבו , ונכרדב הלילק תוכבתסה ירחא
הפצמ הז , ןופצה לובג לע םיפוטחה תשולש רכזל םקוהש הפצמ הז,ול שוב
רשפא םשמ ( ידע לש ותדלוה ריע) הירבט לש ןוילעה קלחב םקוהש םיהדמ
לע םיסורפ הלוחכה תרנכה התיאו , הפיהו הקיתעה הירבט לכ תא תוארל
זכרמב אצמת אל םייחבש המ) דחאכ קוריו םיתב לש בולישב םימנוד יפלא
.(שעורה
תא לביק חתפב "הלטסדרד"ה לש ותיב לא ונעגה ץוביקב רצק בוביס ירחא
, תרתפוכמ הצלוח ,הצחמל עורק יעבצ קורי סנכמ שובל "ףייע"ה ונינפ
,תורוחש וינפ לע לצ ליטה םירקוב לש עבוכו , תונטק תולוגע שמש יפקשמ
ןבה םיקינצוביקה דעו לש תימואלה הירגסה תא ודיב קיזחה דימת ומכ וא
"הלטסדרד" לש ותיבל ונסנכנ תוקישנ סולפ םיקוביח ירחא ,"סלבונ" ימואל
םירקיה םימעטמהש , בוט לכמ םיידי בחר ןחלוש ונדובכל חתפנ םש דימו
ונד ומו ימה לכש הבושח "תוצעתה תבשי" ירחא ,"קורי"ו "דלוקוש" ויה
"הלטסדרד" "ןוביבד"ה (דחא לכ שאר 4-5ל תוחפל עיגה דחא לכ)שאר דבוכב
תכרפמ הכילה ןמזב , בורקמ םיה תא קודבל ונצפק ןמאנה םכדבע ינאו
רתוי הפיט ויה יתעדלש ,תוקד 5-6...........ל בורק הכרענש , רתויב
ומש ריכהל יל אציש םילודגה "םיטסינחרקה" דחא לש באפל ונעגה , ידימ
יתייה ,סנארט תוביסמב ייג.ייד היה "רקו'ג" רוקמב , "רקו'ג "היה
תרנכה םע םקוממ היה "רקו'ג" לש באפה ,ץוציפ אוהו ולש תועפוה המכב
המכ ןבומכו (יניס תא ריכזמ הפיט)םיחטשו , הלאכ םינטק תונחלוש םעו
תרנכל דחא דצמ םיקשונה קפואב םירהה תא םיארמו םיל םינופה תונחלוש
לוגס , םותכמ , םיעבצ יפלאב תננגוסמה העיקשל ינשה הדצמו הלוחכה
.המיהדמ תחא ףונ תנומתב D.S.L ףורט רוציקב , זיקרוט , רוחש , לוחכ ,
תומימחב בוש ונינפ תא ולביק הכרד ונלגר ובש םוקמ לכב ומכ ןבומכו
םיקשונה םילודגה םיעלסה לע ונבשי םש , תותפמ תועצה ןווגמ ונל ועיצהו
םעפ ידימ "רקו'ג" .ינא ןבומכו "הלטסדרד" "ןוביבד"ה תרנכל
לע לא בוש עסינ שפוחה םעטו "דלוקוש" לש יקנע ןוליט ונדיבו , ףרטצה
חורה ,םיעבצה ללש , העיקשה,ןוימדה , תואיצמה , דחאל רבחתה לוכהו ,
ונבה ינאו "ןוביבד"ה תאזה הילשאה ךותב םש , ונפוג תא הררמצש המחה
ונחראמש ןבומכ (רצק םוי דועל הז םא וליפא) ןאכ ונמוקמש הז ןדע ןגש
.ראשיהל ונתטלחה לע וחמש
רסוחב ןמזה תא ונפרש , ונרש ונגינ , אשדה לע ונבשי ידמל טקש רבע ברעה
ונבהש ץחלהו חתמה תא עיגרהלו םייפנכ שורפל ונשפנ תוולשל ונתנ , שעמ
.הלודגה ריעהמ ונתיא
תמאב היהש , תרנכה לע ילשו "ןוביבד"ה לש רצק לויטו ברעה תחורא ירחא
הננתסהש הלילה תכשח ךותל ךעדו ךלהש הזה םיעבצה עפומ ךותב , םיהדמ לויט
הרזח ונכרד תא ריאה םימה לע ול ךפשנ רכשמה חריה לש וליצ קרו טא טא
."הלטסדרד" לש רדחל
ונפרשו ונבשיו עבטה ימעטממ איבה דחא לכ "סקליירב" ונרבעה הלילה רעש תא
.םיקוחר תומוקמל ונתוא הוולה קותמ ןשע תופיפעב הלילה תא
יתשגרהו יינע תא יתחקפ "הלטסדרד" לש רדחה ךותל ץיצהל ליחתה רקוב רוא
הלאשו ,וציק לע עיגהל דמוע הזה לויטהש יתעדי , יכותב הבזכא ןימ
םישנא שגופ התאש ירחא "?שפוחל ץק שי םאה" קיצהלו ישארב דהדהל הליחתה
ראשיהל, םהמ דחא תויהל הצור התא, שפוחה תא םירצויש, שפוחה תא םייחש
.הזמ קלח תויהל ,חצנל םש
האלמה העיסנה ןמזב, םירקיה ונדידימ םולשל ונדרפנ , ונתוחכ תיראשב
ןימ אלכל רזוחה ריסא ומכ שיגרהל יל םרג ןוימדה(יאנב דוהאו) תובשחמ
יתוא םיצחומ זכרמה תוריק תא יתשגרה המדקתה העיסנהש לוככ ,שפוחה
,אצומ הב ןיאש ךרדל סנכנ התאש וזכ השוחת ןימ .דועו דוע יתוא םירגוסו
..........הררב ךל ןיא לבא
בועתו דחפ) 50-60ה תונשב בתוכ היהש ןוסמות .ס רטנאה םשב רפוס םעפ
"יאקירמאה םולחה תאיצמל ןסר חולש עסמ" הזכ עסמל ארק (סגוו סאלב
לבא , ותוא ונבה אל ללכב ילוא , יאקירמאה םולחה תא ונאצמ אל ילוא
ןיאו , הלחתה ול התייה אל םלועלש ומכ ףוס ןיא הזה לויטלש ונעדי
ונעדיו ,(ומצע ןוצרהמ ץוח) ונכרדב ךישמהל ונתיאמ םיענומש תולובג
ונל שיש ונעדי ונכותב דהדהי שפוח הרקנש הזה לוקהש םעפ לכש
.ךכ לכ קוחר אל הזו ...תונפל ןאל

הלוגס המטיפ

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997