ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

מ"עב םינלטסה דוגיא

ונל התייה אלש איה היעבה..הלועמ רמוח...םיהדמ והשמ ענענ םא ונעקתינ ...םולש
..תיבב ויהש דרשמ ירצוממ הנחבמ .הלטס הברהו ןוימיד תצק תרזעב ונרתליא .הנחבמ
ידרשמ -יתיב בוציעב הנושארה הנחבמה תא ולבק
(-: "מעב םינלטסה דוגיא ידי לע תונחבמ בוציעל תורומש תויוכזה לכ
(-: ונלש הנטקה הרבחה תא ומסרפת םא םכל הדונ

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997