ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

סונרוטקונ תאמ - םיחיטבאו םיפאטסמא

.ףלקתמו ןשי תוריד ןיינב .םוקמב ונייה תוקד רשעמ תוחפ ךותו ,ךרעב עבראב האירקה תא ונלביק
יתרהד ינאו ,ןצמחה םע ,יירוחאמ תוגרדמב ספיט לאוי .המינפ ונצרו החותפ התייה הסינכה תלד
סופיטהו ,תונורדסמהו תוגרדמה תא ףפא ןתש לש דבכ חיר .תילעמ ןיא ,תיעיבר המוק .הרידל
אל ,הז תא השעא םימעפ המכ הנשמ אל .ינפלש הצירה ,רזומ הז .המוקל המוקמ רתוי השק ךפה
תא םילאוש םישדחה .חוטב שיגרא אל םלועל ינא .סנכא םיניינב המכלו ספטא תוגרדמ המכ הנשמ
,והשימב לפטל אלמ ןוחטב ושיגרי םה והשלכ בלשב םא ,והשיתמ עיגי ןוחטבה םא .ןמזה לכ הז
אוה םדא לכ .שדחמ הנושארה איה םעפ לכ .עיגמ אל הז .הלילשב הנוע ינאשכ םיעתפומ דימתו
,ךתמשא הזש תובשחמה ,םיטבמה .ךללגב תומי אוהש דחפה ,ךל תומי אוהש דחפה .ןושארה לפוטמה
.םלענ אלש יארונ דחפ .ךתוא םיבבוסה לשו ךלש תובשחמ

בכש רדחה זכרמב .חוכב המינפ ונצרפ .תישילשל וניכיח אל .היינש םעפ ונקפד .תלדה לע ונקפד
.הקידבה םע יתלחתהו ודיל יתנכר .העונת אלל - לכתסמ ימ יולת ,ןקז וליפא ילוא ,רגובמ - םדא
.בישה ".אל" .ןצמחה םע סנכייש לאויל יתקעצ .ןיא - קפוד .םשונ אל
,יתשרד "?שי המ" .וינפ לע תעובמ טבמ ,ץוחב יצח דמוע ותוא יתיארו טבמ יתמרה
"!ןצמח'ת איבתו רבכ סנכ'"
".רחא רדחב רוגס אל הזה רבדהש דע סנכנ אל"
,יתקעצ "?ךל שי המ" .םיחיטבא האלמ הלגע ודילו ,הפס לע בשוי סומח יתיארו וטבמ רחא יתבקע
"!רבכ סנכ ?השעי אוה המ !ףאטסמא אל ,ןכסמ סומח ךכה ךסב הז"
לפנו שארל חיטבא ףטח עתפלשכ םדקתהל ךישמה אוה .דעור ופוג לכ ,המינפ ששוח דעצ חקל לאוי
.םומה ,הפצרה לע
?םיחיטבא וילע קרוז התאו ותוא עיגרמ ינא" ,סומחה רבעל יתחרצ "?תויהל ךירצ הז המ"
"!ךללגב !םולכ .רתוי הסני אל אוה םולכ וישכע
,םינושמ םילולח םילילצב רדחה תא אלממ ,םיחיטבא לע ותאנהל חופטלו תבשל ךישמה סומחה
.דורצו ספסוחמ לוקב ".םייקל לכות אלש המ תא חיטבת לא" :רמא ,יילע לכתסהל ילבו
.סומחל יתרמא "!ותיא רג התא ירה ?הזה ןקזהמ ךל תפכיא אל ללכב"
אוהש בוטו .ךפיהל אלו ,יתיא רג אוה" .תוקירו תורוחש םייניע יתש םע ,ףוסבל יב טיבה אוה
וזה הלגעה תא סימעמ ינא םוי לכ .ימצעב ותוא ךתוח יתייה תרחא " ,סומחה ןטר ",הככ רמג
הדובעה םע ,התא ?ללכב גשומ ךל שי ?עדוי התא ,קושב םימיא םוח .קושל ךלוהו םיחיטבא תורשע םע
תונקז םע ,םיעיזמהו םינמשה םירנויטסאבה םע ,םלוכ םע םש בר ינא !םימיא םוח ?ךלש תדפורמה
",םולכ תונוק אל ףוסבו ,דחא דחא ,םיחיטבאה לכב תועגונו תופטלמש
ארחה ,רזוח ינאש םוי לכו" .סעכו תוחרצב הז תא ריתסהל הסינו ,סומחה ,תועמד ףס לע היה אוה
הזו "!םולכ !האלחה ,עיקשה אל אוה םולכ .םולכ השע אל ,םילכ ףטש אל ,תיבה תא הקינ אל הזה
דקומל יתרשקתה .דלי ומכ בביילו תוכבל לחהו אסרוכב רוחאל עקש סומחה .ןורחאה שקה היה
.םיחיטבאהו יכבה םע ,םש יתראשה סומחה תא .ךרדב ותיא ינאשו ,רומג ןקזהש םהל יתרמאו

,יסומח ול םיארוק .רדסב שממ רוציכ ררבתהש ,סומחה םע רוגל יתרבעו יתרטפתה ךכ רחא עובש
רדסל ול רזוע ינא רקובב .וינפל ולש אבסו ולש אבא ומכ ,םיחיטבאה םע קושב אוה םינש רבכו
ךתוח אוה .רויכב םילכ ןיאשו ,יקנ תיבהש אדוומ ינא רזוח אוהש ינפלו הלגעב םיחיטבאה תא
,םימעפלו .אל ימו םשא ימו ,םיפאטסמא לעו ,םייחה לע םירבדמ ונחנאו תירגלוב םע חיטבא ונל
תא ךתוח הנריסה שערשכ קוחצמ םיערקנו ,םתס-תובותכל סנלובמא םינימזמ ונחנא ,םמעשמ שממשכ
.ריוואה

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997