ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

םיפלק חתופ הלוגס המטיפ

התיבה ריזחהל חלשנ ןמאנה םכדבע , םכיינפל שאר ןייכרמ ינא , םינלטסה יידידי םולש
,יתעזה , יתצמאתה תונומתב וארתש המכ םירקיה ידידי יל רצו..... תירבה תוחול תא
תוחפל ולבק.... םילשכנ םיימעפל םיבוטה םג תושעל המו , השק היה , יתפייעתה
,,,,,,,, יניסב יל היהש ארונו השקה עסמהמ תונומת ןווגמ לש וז עונצ הנתמ
גנולה לש , טקה ירדחמ הנטק הנומת דועו ב.נ) .ונהת "הלוגס המטיפ" דימת םכלש
(בוט לוטוסמ הנהנש ימ לכ םשבו ימשב הדות גנול זא , םיבוט יכה םילוטוסה תא יל ריבעמש

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997