ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

ןוריחמב םישדח םיריש

!!!!!!!!!!ןטק גנב

ןטק גנב ןטק גנב
ןתנ לוטוס םימי הנומש
םויה לכ שמתשה
םולח ךותב ומצע אצמ
קוריה לכ לזאשכ
קומשה רתוי דמע אל
הרוש קפד השע המ
הרצ ךותב ומצע אצמ
ןבל לע ולוכ תיבהמ אצי
ןווג רהמ וניש וניע
ןודעומל סנכנ ךלה ךלה
ןורחא דבל םש ראשנ
תוחנל ךיא ןיא ותיבל רזח
תוחונת ףלא רבכ הניש
שי תחא הנקססססססמ
ששחל ילב םדרת אל
:דחיב םלוכ זא
.........ןתנ לוטוס םימי הנומש ןטק גנב ןטק גנב

םיקפואמ ףסו'גמ הבהאב

וילוק לש סיידרפ רטסגנג ןונגסב/הלטסה ריש

םדאב רשואמל יתוא וכפה םימסה
םדרנ ינא ףפו קובקבהמ הטכש קפוד
ארונ הכורא הפוקת רבכ ןשעמ
הרצ תיבב ינא תבשוח אמא
םולכ האור אל הלטס םויה לכ
םוחהמ עבצא רמוג ינא העשב
עגתשמ ינא אל םא הטכשל קוקז
עווג ינא הז ילב לכוא ומכ הז
תוירטפמ תויזה לכוא אבצב תרשמ
תוינשב הרק הז םימסל יתלפנ ךיא
ללכב הלכשה לוטנ קופד ינא םירמוא
לבס ילש אבא םייחה לכ ינממ
יניסב הרבחה םע ן'גנבתמ יימי בור לוטסמ
יניסב הרבחה םע ן'גנבתמ יימי בור לוטסמ
יניסב הרבחה םע ן'גנבתמ יימי בור לוטסמ
ףפועמ םויה לכ הלטס ינא םירמוא
ףשנתמ ינא ךיא הינש לש הציר ירחא
הנטק תוטש לכמ קחוצ תומודא םייניע
הנש האמ וליפא יתומ דע ןשעא
ןתינ אל ללכ ךא םייח תונבל הצור
ןטנטק הזכ יתוא השע רכממ םסה
רוסא הז המל יחא יל דיגת
רופיכ םויב וליפא ןשעל
רוסא הז המל יחא יל דיגת
רופיכ םויב וליפא ןשעל

....םיקפואמ הלטב הלטסמ םינלטסה לכל הבהאב

:ריש בותכל ונטלחה זא םיממעושמ תצק ונייה ילש רבחו ינא
םארד-ד לודג טניו'ג הז -ג גנאב הז -ב הטסקא-א
שישח-ח בוט הז-ז הרגאיו-ו ןיאורה הז-ה
הפאל-ל ףיכ הז -כ קורי -י פירט הז-ט
הלטס-ס לוגלג תוריינ הז-נ זי'צנמ הז -מ
ףוצ הז-צ חרפ הז -פ תומודא םינייע הז -ע
ןילבת -תו הרוש-ש שאר-ר ןבל ןיאקוק הז-ק
םיממעושמ םינלטס ינש לש רופיסה ףוס והזו

??..הז תא ומסרפתש יוכיס שי
הניגנמה לע הז ןלטס ידימ רתויש ימלו ההההא
...חחחח.לודג למג הז -ג תיב הז -ב להוא-א :לש

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997