ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

המוד אשונל תינינעמ תוסחיתה

 

וינוטנא ןאוח ,ל"יבה יפמילואה דעווה ר"וי לש ותעדוה ,רמאמה תליחתב יתבתכש יפכ
לש ותליחת אוה ,םיקיזמ אל םיצירממ םימסב שומיש רשפאל לוקשל שיש ,שנאראמס
הירוטסיהה .םויה דע שומישב םירוסא ויהש םימס לש הכורא הרושב שומישה תרתהל ןייפמק
אוה ,םכריכזהל .ןהילא בל םישל יאדכ ריוואל תורעה "קרוז" שנאראמס רשאכש תדמלמ
רובעכ ."םיאטרופסל תואצוה רזחה ץמאמ לע יוציפ"ןיינעב והשמ םעפ רמא אוה
...הירוטסיהל תיפמילואה תונבבוחה הכפה תודחא םינש

תוינידמה יעבוקל יכ הארנ .םימסב שומיש ריתהל שנאראמס ןכומ םואתפ המ איה הלאשה
היהיש ךירצ ,תישאר :םיאנת ינשב דומעל ךירצ קוח לכ ירהש .תיניצר היעב םויה הנשי
.ירקמ השינע ילכל ךפוה אוה ןכ אל םאש ,הפיכא-רב תויהל וילע , תינשו ,ירסומ סיסב ול
תוקידב תועצמאב םימסה יקוח תא ףוכאל ןתינ אלש טעמכ םויה הרצונש תואיצמב
:תונורחאה םינשה לש תויזכרמה םימסה תוירורעש לכל ףתושמ דחא רבד .תויאופר
םומיסה רופיס .תויתלשממ תויושר לש תוטישפב אלא ,םדו ןתש תוקידבב ולגתה אל םימסה
ילרטסואה סכמה ספת ינדיסב . הריקח תודעווב ףשחנ הינמרג חרזמ יאטרופס לש יתטישה
ינקחש וספתנ הילטיאב .הלידג ןומרוה לש תולופמא ובו סומרת םע תיניס תינייחש
הליל ידמ הרטשמה הטשפ ןורחאה סנארפ-הד-רוטב .תונשלה תובקעב םיריכב לגרודכ
.םיבכורה ירוגמ לע

.הרטשמה לש תוטישפו תונשלה ,תודחפה :ימואל-ןיבה טרופסה לע תטלתשמ הער חור
יאו ,ותוא ףוכאל םג בייח קוח רצויש ימ .ךכ ךשמיהל לוכי וניא בצמהש ךכל עדומ שנאראמס
םיאטרופס .טרופסב םימסה יקוח תא ףוכאל םלועה תונידמב הרטשמ תוטממ תופצל רשפא
לש תווצ שיא ידי-לע קדביהל יאטרופסמ שורדל ימיטיגל .םדא לככ תויוכז ילעב םה
יתפרצ הרטשמ למסש ימיטגל הז ןיא ךא ,ןומיא וא תורחת רתאב םימסה תדעו
.םיינפוא בכור אוהש ןוויכ קר הלילה עצמאב יאטרופס ריעי

םירקמב .רבעבמ תוחפ םויה קצומ םימסה יקוח לש ירסומה סיסבה םג יכ שיגדהל בושח
לע רביד שנאראמס .רבעב ויהש הלאמ תונכוסמ תוחפ םויה לש תושדחה תופורתה םיבר
םניא םיוסמ גוסמ םיילובאנא םידיאורטס יכ חכוי ובש םויב לבא ,םיצירממ םימס
םידיאורטסה םא הלאשה .םהב םג שומישה תא רשפאל אלא הרירב היהת אל ,םיקזנל םימרוג
הליטנבש ןכתיי .תיעדמ תכבוסמ איה קזנל םימרוג םניאש וזכ המרל רבכ ועיגה
םינונימב םתליטנבו םהב ףוצר אל שומישב ,תויאופר תוקידב עוציבל ליבקמבו תרקובמ
ךרדה תא ,ילוא ,וללסי וללה םיאנתה לכ - םייתנוזת םיפסות לש ךרעמב שומיש ךות םיכומנ
.םיילובאנא םידיאורטסב שומישה רושיאל

1998 ינוי ,ח"נשת זומת-ןויס ,4 ג"נ ךרכ ,"טרופסהו ינפוגה ךוניחה" ךותמ
טרופסלו ינפוג ךוניחל טייגניו ןוכמ תאצוהב

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997