ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

....םיחרפ ףיטקהמ תונומת

אב הז הנה זא , ןכומ הזשכ תונומת חולשל יתחטבה
! גונעת שממ - הנוז ןב ןב ושמ אצי הזש רמא - הסינש ימו
תפרוטמה הלטסב םכתא ףתשל לוכי אל ינאש לבח זא
...ףיטקהמ תועונצ תונומת יתשב םכתא ףתשא ינא תוחפל זא
'י - המיענ הלטס

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997