ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

(: םכליבשב דחוימב .ריש

ריש ונבתכ ,Vasing Pilpel -ה דמצ ,ילש הרבחו ינא
םכמע ותוא קולחל תוחמש ונייהו םישדוח המכ ינפל

ורזעת ילוא ,םש ול ןיא


ןשעל ונבשי ברעב לומתא
ןכשה וליפא ,ואב ה'רבח םירשע
הירגיס ףוב יל ובנג
הירסיקמ ה'רבחה הזש הארנכ
יופצ אל חרוא ,תלדב הקיפד םואתפ
יומס רטוש סנכנ גנאבה תא ונאבחהש ךיא
תינלטס יל ארקו רדחל ילא ץרפתה
תיצמ'ת יל קפדו הירגיס ףוב שקיב

Smoke two bongs
Pass the joint madafaka
And get high (get high, get high)

ילמרונ אל זי'צנאמ ,חבטמל ונאצי
יל אב המ תעדוי אל'נא הלאוו ,ררקמ'ת תחתופ
הבמבו דלוקוש ,הלוק יחקל
הבמעה תא יל ףטח ילש בוט יכה רבח
הטכאש דוע םיחתופ רדחל םירזוח
"!?תכעמנ המ ולה" ילש רבחל תקעוצ
רישכמ םיריבעמ םינלטס לש הרובח
רישה תא ונבתכ זא שממ

Smoke two bongs
Pass the joint madafaka
And get high (get high, get high)

Smoke two bongs
Pass that shit, madafaka
And get high, get high, HIGHHHHHHHHHHHHHHHHHH
(fuck ya!)

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997