ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

ינותיעה

הפ ואצמת רפוסה לש םירופיס דועו םיפסונ םיטרפ

ןותיעה ,םירורחש ןיא ,תכרעמב םלוכ .העפותל םיארוק ונייה ךכ ,"ישימח םוי תחדק"
,םויס לש הזטסקאל םלוכ םיסנכנ ,ישימח םוי ידמ ,ךכו .רקובב םלשומ תאצל בייח
.תמלשומה התרוצל העיגמ םויה ותואבש ,עובשה ךלהמב הדובעה לכ לש ןקרופ ןיעמב
,םיאנותיעה לכו םיאקיפרגה ,תוינדלקה ,ךרועה רזוע ,ךרועה םגש עובשב הדיחיה םעפה וז
.תאזה הלומהה תא יתלבס אל .ףלוחה עובשהמ םימשרו תויווח םיקלוחו דחי םיפסאנ
םינש שש ינפל .םהלש תובהלתהל רבחתהל חילצמ אל טושפ ינא ,רמרוממ ינאש אל הז
היה אל הז .יעובש-דח תוברת ןותיעב הדובע יתאצמו תואנותיעה ידומיל תא יתמייס
ינא .דחא ףא ןיינע שממ אלש ,יאנפה תועשל ןטנטק ןותיע םתס אלא ,יניצר ןותיע
דאמ רהמ לבא ,יתימאה תונותיעה םלועל הציפק שרקכ יל שמשת תאזה הדובעהש יתבשח
תא יתערק" הליחתב .תוביסמה רודמ לע יארחא יתייה .יתכעד קר ,ןמזה םאש יתנבה
הביתכל ,תניינעמו תיבויח הביתכמ יתרבעו התלעש ומכ הדרי תובהלתהה לבא ,"ריעה
קרזנ יתייה ,עיגמ יתייה וילא ןודעומ לכמש ךכ ידיל עיגה בצמה .תלטוקו הרוחש
ילעבמ דחא ףאל .רבעב יתבתכש רמאמ לע הבוגתכ ,סנכיהל יתקפסהש ינפל דוע ונממ
,חינזו ילושל בשחנש ,ונלש ןותיעה יפד לעמ לטקיהל תפכא שממ היה אל ןודעומה
ןעמל םינותיעה ראש לע "םייאל" ךכבו יב עוגפל היצמיטיגל ולביק קר םה ,ךפהל
."ואריו וארי"
"ףרשא"ש רחאלש יתיוויק .יתבשח תוחפל ךכ וא ,םיידיל רשי יל םיקחשמ םהש וניבה אל םה
דחא ףאש רבתסה .יב התכה תואיצמה לבא ,תכרעמב רחא דיקפתל יתוא וריבעי ריעב
תכרעמבש השגרהה תא לבקמ ינא םיתיעל ,אוה ךופהנ ,ילש דיקפתב ןיינעתה שממ אל
אונשה שיאה" ןובשח לע קוחצל ונהנ ,רבתסמ ,"ילש תוגלוק"ה ,אשונה לכמ קופיס שי
,עדיש תורמל תומוקמה םתוא תא רקסל יתוא חולשל קיספה אל ןותיעה ךרועו "ריעב
.תכרעמה תחידבל יתכפה ךכו םשמ קרזאש ,עדיש ללגב וא
עבר ילב םיספא תרובח .ידייצמ ןיידזהל תכלל םילוכי םלוכ םה ,יל זיזה שממ אל הז
דחא ףא .םהלש הדודה לש אמאה לש אבאהמ היצקטורפ הנוט םע לבא ,יל שיש ןורשכהמ
םהלש ןותיעהש םיבשוחש םיחופנ םיסווט תרובח ,הטיסרבינואב וידומיל תא םייס אל
.םימיה ןמ םויב הנשה יאנותיע סרפ תא ףוטקאשכ םהל הארא דוע ינא ,והשמ הווש
,םידבוע אל ישיש םויבש ןוויכמ .הז יתעווז םוי לש ומויסב לגרה יתחתיפ ,ןמזה םע
תא הקנמש והשמ יל השוע חצה ריוואה .התיבה ילגר לויט ךוראל ימצעל השרמ ינא
בבותסמ ,םלועה ךלמ ,ינא קרו םינשי םלוכ ,שיבכב תוינוכמ ןיא .תמלשומ הרוצב שארה
עיגמ יתייה .ןשעל ןטק והשמ הזיא םג עיגרמה גהנמל יתפסוה הנורחאל .בוחרב ול
תורהודה תוינוכמה שער תא יתאצמ .טניו'גה תא קילדמו ישארה שיבכה תא הצוחש רשגל
םדעי לא םכרדב והשמ עצבל דוע םיכירצ םישנא םתואש יתעדי .רתויב הנהמ יתחתמ
לכמ רתוי הבוט התייה יב הפלחש דיאל החמשה גנוע .הז עובשל יתמייס ,ינא דועב
,רשגה ותוא לא ימעפ תא יתמש ,ךכו .יל קינעהל ולכוי ןטק טניו'ג וא לויטש העיגר
.דבל אל ינאש ,הלגמו הקעמה לע ןעשנ
תעובמה טבמה .דבלב םינותחתב ,םלועמ יתיאר אל ותוא םדא דמע ,רשגה תפשל רבעמ
,ברקתת לא" :ולש הקעצה יתוא עיתפה אל .הקוצמב שיאהש ןיבהל יל םרג יב ןתנש
."ץפוק ינא
אלפומ חור רוקב יתנחינ ילזמל .תאזכ היצאוטיסל ךתוא ןיכהל לוכי אל םלועב רבד םוש
.ילש קפואמה יפואל ותוא סחיל ףידעמ ינא ,תגלפומ תושידאל םיסחימ ויה םישנאש
ינפל והשמ ןשעא םא ךל עירפי אל יאדווב" ,ול יתרמא "ץופקל לוכי התא ידייצמ"
הבוגתל הפיצ אל טלחהב אוה ,וינפ תא ףטע ינרקס טבמ .טניו'גה תא יתפלשו "הז
אלש דחא דוע תוחפ ,םלועב עגושמ דוע תוחפ .יל תפכא היה אל ,תמאה לבא ,תאזכ
רציה ,םדא לכ ומכ ,לבא .תוומהמ דחפמ אלש והשימ דוע תוחפ ,סונאלו חוצרל דחפי
.וילע טלתשה
.לאש אוה "?יליבשב םג הירגיס ךל שי"
אל םלועל ,ןשעא םאש יתעדי דימת לבא ,יתנשיע אל םלועמ .תוירגיס ןשעמ אל ינא
םינוקש םימטמוטמה לכ תא ןיבהל יתחלצה אל םעפ ףא .רז והשימ םע תוירגיס קולחא
"יפוא תשלוח"כ רייטצה הז יניעב ,םיקלחמ ראשה לכ תאו תוירגיס יתש םינשעמ ,אספוק
,ףוגב יל הרבע הרידנ תונרקס לש עגר .תומל הצור שיאה ,ינש דצמ .הביבסה יפלכ
ןשעל .יאנותיע רופיס הפ חירהל יתלחתהש ללגב אקווד אלא ,רתי תוישונא ללגב אל
והשימ םע ןשעל לבא ,דחוימב ןיינעמ אל הז ,ולש הנושארה הטכאשה תא והשימ םע
.הווח דחא לכ אלש ןיינע רבכ הז ,ולש הנורחאה הטכאשה תא
"ךתיא התוא קולחל יל תפכא היהי אל ,הירגיס קוידב אל וזו ,תחא קר יל שי ,בישקת"
.דיתעל ןנימ-רבה שרד "?הירגיס קוידב אל ,תרמוא תאז המ"
..."ךלהמ תמ רבג" יבגל וב שי תונררב הברה ,רכינ תונלבס רסוחב יתניצ ,"שישח הז"
."?אירב אל ,רמולכ ,?ןכוסמ אל הזו"
תפש לע אצמנ אוה .יניצר טוידיא םג הארנכ ,אלא ,תפוכיספ שפנ הלוח קר אל ,שיאה
לוטוס וא ימואתפ ןטרס הזיא יל ףוטחל ששוחו ץראו םימש ןיב הנאת הלעכ ,רשגה
.ותומ לא גלדמ אוהש ינפל היינש ,ער
תיקשה לע הבותכ התייה אל ,רמוחה תא יתינקשכ" ,םטמוטמה םע םורזל יתטלחה ,"עמשת"
,תויניצב יתינע ,"...םינימטיו קוידב אל םג הז ,ינש דצמ ,תואירבה דרשמ לש הרהזא
דוע ותוא ןרקס קר אשונהש הארנ .דבאתהל דמועש רוחב יבגל ,תזרפומ הפיט ילוא
ותוא ךושמל טושפ יתלכי .םינפ לומ לא םינפ ,ונמצע תא ונאצמ היינש ךותו רתוי
דצמ ,"תוארתהל אלו םולש"ו הרטשמל רשקתהל ,ותוא ףלעל םיבוט םיפורגא ינשבו ילא
הנכס"ה ,ךכמ רתויו רופיס דבאא ינא ,שישחה לע םהל רפסי אוהש יתיצר אל ,ינש
ינפל דוע .התיא הטמל יתוא רורגת ,עורג רתוי וא םייחב ראשית "תאזה תירוביצה
."התוא קילדת" ,טלפ אוה ,ידיתעה ךלהמה לע בושחל םייסל יתקפסהש
הווקמ ,טניו'גה תא ול יתרבעה ,הכורא תחא דוע הירחאו הקותמ הנושאר הטכאש .יתקלדה
.ותוא גורהא רבכ ינא ,תומי אל אוה םא יכ ,וישכע אקווד ץופקל טילחי אלש וליבשב
.קינחמ לועישו תוקנתשה ,בושו תחא דוע ,קנחנו הטכאש חקל אוה
.ןטקה ונבב האגה באכ ,הוואגב יתנייצ ,"?הא קזח רמוח"
."ןשעמ ינאש הנושארה םעפה תאז ,גשומ יל ןיא"
שיגרהל יתלחתה עגרה ותואב .ולש תורגפמה תולאשה יפל קר הז תא תעדל רומא יתייה
דועב ותומ לא ץפוקש ,םדא םע היצאוטיסב אצמנ ינא .םידיגו רוע םרוק ילש רופיסהש
םג היהית הארנכ ,לרוגה קוחצש וייחב הנושארה הטכאשה תא ןשעל ול ןתונ ,לק עגר
."?הירגיס ןשעל ומכ הז ,דיגת" ,יבמוזה ףלש ייתובשחמב ךכוח ידועב .ןיינעמ .הנורחאה
.ריוואב הלאשל הבושתה תא יל קפיס אוהש ינפל תואיצמל רוזחל היינש יל חקל
,עדוי התא ,ףוסה ינפל עגר ,השגרהה תא ןיבהל קר יתיצר .הירגיס יתנשיע אל םלועמ"
,תוריהמ תוטכאש יתשבו "...הירגיס הנורחא הלאשמ םישקבמ דימת םה ,םיטרסב ומכ
.רמוחה תויראש לע רמג
יוזהה בצמה לכ תא שדחמ ךירעמ ,יתבשח וישכע אצמנ ינא טרס הזיאבו ,אה ,םיטרס
.יתעלקנ וילא
בייח ינא" ,האלפומ תודידי לש (...?הפוס המש וא) התליחת םייסמכ יתנייצ ,"בוט"
"...יכורא םייח ילו אלפנ תוומ ךל היהייש ,תכלל
תאז יתישע אל םלועמ" ,תוגגוזמ םייניעב םויסה םואנ תא יל עטק אוה ,"עדוי התא"
."יתיצר דימתו
.העיטקה לע יתזגרתה רשאמ רתוי יתלבלבתה "?הממ"
היה אשונה לכו רזנמב יתלדג ,םייחה תוגונעתמ תונהיל ילע ורסא ןטק ליגמ .ןשעל"
הבושת םהמ יתלביק אל םלועמ ךא יתביבסב םינשעמ יתיאר דימת .יללכ ובאט ןייעמ
"?ןשעמ ,אמגודל ,התא עודמ ,?תאז םישוע םה עודמ תקפסמ
,תכלל יתיצר ,םוקל יתיצר .דיתעל העוט המשנ ידיב תילולימ תוילאטורבב יתפקתוה
ומויק לע יתעדי אלש רחא דצ ,זא לבא תונרקסה לכ לעו רופיסה לע רתוול ,לכה חוכשל
ילואו םשמ תכלל יל שחול ,תינמיה יפתכ לע ןטשה וליאכ יתשגרה .יב רועבל לחה
שחול ,היינשה יפתכ לע ריעזה ,ךאלמה דועב ,הטמל הנטק הפיחד וזיא ול תתל םג
...?עדוי ימ ,ילואו קופיס לש ןורחא עגר ול תתלו שיאל תונעל יל
,ןשעה עמש וא קיפסמ קזח שחל אל אוה םויהש הארנכ ,לודגבו חקול ןטשה ללכ ךרדב
.ןיטולחל ותוא הסיכ ,ריוואב היה ןיידעש
תא קורפל ליבשב ,עגריהל ליבשב" ,הקיתש לש ךורא עגר רחאל יתרזח ,"ןשעמ ינא"
לע בשוח ינא ןשע תפיאש לכב .יתנשיעש הנורחאה םעפה זאמ יתרבצש ןעטמהו חתמה
םתוא ןקורמ ,וליאכ ינא ,ותוא טלופ ינאשכו ער יל ושעש םייחה לע ,יב עגפש ימ לכ
החילצה הבושתה ".האנשו חתממ יקנ יתוא םיריאשמו ריוואב םיססומתמ ,םהו יפוגמ
.בלה ,אוהה קיצמה רביאה ךותמ יתרבידש הארנכ ,יתוא וליפא עיתפהל
"?הזה םימסקה ןשע תפיאש תרזעב השוע התא הז לכ תא" .םסקומ הארנ שיאה
.ךלש הבוט הייפ fuckingה ינאו םימסק הטמ ,אלא טניו'ג אל הז .םימסק ןשע
.עיגה אוה ןכיהמ גשומ יל ןיא ,ינפ לע חורמ ישפיט ךויח םע יתינע ,"ןכ"
יתוא ורסמש ירוה ולא ויה ,הליחתב" ,רפיס אוה "הזה ןורתפה לע יתבשח אל םלועמ"
עוצקמהש יתרבס הליחתב .ינוריעה רזנמב תיבה באל יתכפהו יתכנוח םש ,רזנמל ןטק ליגמ
.ילש יתויעבל בל יתמש אל ,תעה התוא לכו םירחא לש םבאכ תא יתעמש ןכש ןיינעמ
.םהמ בוט עדוי ינאש חוטב יתייה יכ םירחא יפלכ תילעוג הרוצב גהנתהל יתלחתה
המבו ,רתוי יודיוול עיגה אל שיאו םינימאמה להק תא יתדביאש דע חוכ רוכיש יתייה
"?קסוע ינודא
.םידירול רשי ןורחאה טפשמה תא גפוס ידועב יתלמלמ ,"...יאנותיע"
ענכשל לוכי התא .חוכ ןומה ךדיב שי" ,הוודחב יל אימחה אוה ,"ןיינעמ עוצקמ הזיא"
"...יבמופב םירקש תפישחב םיקקזנל רוזעל וא ךתקדצב רוביצה תא
תא וארקש םישנאה םתוא לכ לע בשוח ,ימצע ךותל יתסנכנ .ול יתבשקה שממ אל רבכ
יתוא וסינכהש םינודעומ ילעב םתוא לעו ילש טופישה חוכ לע וכמסש ,יתבתכש המ
.םודיקל הווקתב םתוא לוטקל יתפדעה ,תטלחומ תויטסיאוגא ללגב ,ינאו םקיחל םוחב
דמוע הניהו הפצרה לע םיקורז ויהש וידגב תא שבלו הקעמה תא רבע שיאהש בל יתמש אל
.אלמ שובלב ריזנ ילומ
םידעצבו ,"ידידי ךל הדות ,תחא שפנמ רתוי םויה הליצה וננייב החישהש הווקמ ינא"
.ברעה הפ הרק קוידב המ לע ידבל תוהתל יתוא ריאשה ,םיריהמ
יאנותיע ,ילש הלמ וז ןכש ,יל ןימאי אל שיאש יתעדי לבא ,ןותיעל לכה תא בותכל יתבשח
.דבוכמה רמוכה לש ותלימ דגנכ ,לוטסמו ןזגר
תעונת .קפואב ול ספטל ליחתמ רחשה דועב ,םיקוחרה תורואה לא ,שיבכל רבעמ לא יתטבה
ףונה םע ובלתשה ,שדח הדובע םוי דועל ,ריעה זכרמ ןוויכל םורזל ולחהש ,תוינוכמה
...ןאכמ הפי ףונה המכ ,תמאב יתיליג הנושארה םעפבו תמלשומ הרוצב

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997