ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 


.תועגרהו היצטידמל הנכות
הזונפיה ,םייפולח העדות יבצמ ,היצטידמב םירועיש םכמצעל ןנכתל םכל רוזעת הנכותה
ןתינ .דחוימב םיעיגרמ םידנואסו הקיסומ יעטק םע העיגמ הנכותה .תועגרהו תימצע
ימל תצלמומ הנכות .וידוא ץבוקכ םתוא אצייל וא הנכותה ךותמ םירועישה תא עומשל
(רוקמב טוטיצ הלאוו ובתכ הככ) .םינלטס םתסל וא היצטידמו הגוי תושעל בהואש

הרבחה רתא

הדרוהל


 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997