ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

ףיכ לש עובש ףוס

.הזה עובש ףוסב םיחמש ה'רבחה לכ
תונומת ונמליצ זא הזה עובשפוסהמ ושמ ריאשהל יאדכש ונטלחה
רוכזל הפיא דימת ונל היהיש ידכ תאזה הנומתה תא םסרפל ולכות םא חמשנ
.הזה עובש ףוסה תא
,ןאליבב ןליא ,רוקאש ,יני'צוקה ,ןאו גוי ,אנמש ,דננידרפ ,ברועה ,םכתוא םיבהוא
.אנמש לש ה'רבחה ראשו םיתמה רחש ,רווובנ ,תעלותה ,רייפ
.םכתא םיבהוא
The Shmana Boy's

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997