ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

טומה

באסו תירש לש רישהמ הארשה

ףצרב םייתעש רבכ תשפחמ התוא האור
תצצופתמ הינש דוע זירקב איה
טושפ ךכ לכ אל הז לבא רודכ אוצמל הסנמ ינא
תולקב תנתונ איהו אב םגש יל המדנש תורמל
ליבקמב המרז התיא יתאצי זא
ליפשמ אל יתוא שיא שונמל הל דרא אל ינא אל
ררררריגה תא ךל הארא ינאו יסנכית יאוב יתוחא

תופה תא ךל קקלא טומה תא יל יצצמת יאוב
תחנוגו תחנאנ תא ךיא
ךלש קומש'ת ךל קקלא אוב
ךל תונתונ דימת תונבה לכ ךיא

וישכעו הפ יתוא ןייז
ךל עלבא יילע רומגת
ןייזמו יילע בכוש
הנקת ץורת םודנוק ןיא םא
הסננ דחי
הסנמ התאו תרמוג ינא
יתימא ןמרפוס
......סססססססינכמ התאו תחתופ ינא

.....םתבהאש הווקמ

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997