ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

הבבסבו םכתאנהל

ול רדסל בייח יתייה לוטסמ הארנ אוה הנומתב !שארב ןתונ ןורש לאירא תא וארת
!הפאכ לש ךויח הזיא וארת שאר הזיא
שארב ןתי תמאב ונלש הלשממה שארו,לודגה ה'ג תרזעב םוי אובי
!היצזילגיל הלללאי !רתוי דחפנ אלו
!תוריחב היהי טעמ דוע המל קורי הלע עיבצהל םינלטסה לכל ארוק ינא


!םכליבשב ןטק והשמ


עובשה רתא תא לבקל ידכ וצחל

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997