ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

תירצמה הסיפתה

.בר םולש "ןוריחמה" תכרעמל
לש הנומת הז בתכמ םע םכל ףרצמ ינא
יאבצה ותוריש ךלהמב ספתש ,נ ילש רבח
וליק 80מ רתוי וילעו םיירצמ לובג לע פי'ג
.ץיצפמ ירצמ סארג
(..םיחמומה יבוט י"ע קדבנ ןיינעה)
וניתמורת תא ולבק אנא
.דוע םכל חולשל חמשנו ,םכלש תונומתה רתאל

(םש םוליעב ראשיהל ףידענ) 'נ

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997