ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

ןוריחמל ועיגהש תושדח תונומת

.םכרתאב ומסרופש תוחלצומ תונומת לע יתגנעתה ןהב םימעפה תובר ,רקי ןוריחמ
.עבש ראבב טנדוטסה ייחמ ןורחאה עובשב יתמליצש הנומת םכל ךרצמ ינא תעכ
.אלפנו ךירפ םוי םלוכל היהיש
.לנלטס

םידליה

עובשב מ"ס 30 יל ולדג הלאה םיחמצה תא ולבק
44 רטמ ךרעב אוה וישכע

קורי יליימס

!ןוריחמב םכל בוט רקוב
!הלחא הז הברה ךכ לכ ותוא ןכדעל וכישמתו הלועמ רתא םכל שי
,םיקוידב ידימ רתוי יתעקשה אל...פושוטופב םומעישמ יתישעש הנומת יתחלש
!דמחנ אצי לבא
!'צנאמב 'צנארק ןטפק סקלפנרוק תליכא ידכ ךות ןויערה תא יתלביק
!באוי ,בוט ברע

 

 

 

 

 

 

 

   


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997