ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

םימי ויה

..ףוב ונחתפו ןאנפב ונבשי ילש םירבח המכו ינא לומתא !!!רטסאמבוו םולש
ונבשחו 2003 תנשמ קורי הלע לש ןותיעה תא ונאצמ זאו ושמ וא ףד ונשפיחש ןבומכ
תא םסרפתש הווקמ (:...הזה ןותיעה לע הססק הארית חטב יפוי הזיא ...ונימצעל
...הנומתה

 

 

 

 

 

 

   


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997