ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

ינמורה ינ'גרובאה

ילש רבח לש סדצרמהמ םישאר 15 ירחא
רתאה לש וגולה תא ףוס ףוס דיגהל יתחלצה
םלוכל רסומ אוה ,ןוסירומ םי'ג לש הבידאה ותרזעב וישכע הז תא בתוכ ינאש ןייצל שי
(רסומ םי'ג ךכ) "םינפה לע" שממ הנישמ לש בכרההו ש"ד
"המודא הפיטק"ה תא םלצי ינא אבה שדוח והז
טרסהמ םתנהנש הווקמ םויהל ןאכ דע תמסרופמה תינונבלה

ינמורה ינ'גרובאה בר דובכב

 

 

 

 

 

 

   


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997