ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

ודוה לע םירופיסו םיריש

ודוהב רחוס

ארונ ךכ לכ אל ודוהל יתעגה
הריגה קלחמ ןושאר ידוה
ןמז לש זובזב ןטק שופיח
ןגרואמ שממ רחוס ינא

למשחמ תגיגחב האוג תא יתפצה
לבלבתת לא ץראהמ רמוח
ןויסינ יל שי האוגב יתיה
ןומה תופינסמ תוריעצ תותסיא
רדשמ ינא הזופ לש גוס
רמהל ךישממ בוט ףסכה

ןופצל םילוע רמגנ רמוחה
ןומה םינשעמ תספרמב םיבשוי
?ךלת איה ןאל תמיק הזופה
ךייחמ "ליטס" יטוורפב ינא
הכורא הפוקתל קיפסי ףסכה
!הנוכש הפ היהנ יטוורפב ראשנודוהב ילארשי

הסינכב רבכו ודוהל יתעגה
.הריגה דיקפ תירביע "םולש"
ןורש באל ייא טרופספ ילארזי
ןוחטיב - לופ ךלמ ומכ שיגרמ
ץוביקב ינא האוגל יתדרי
ץוחל יל הארנש ינפי יתשגפ
תויעב ץירה בל'ת יל ףפש
תונבו הבהא ודוהב תויחל לע
טויס ומכ שממ םה ודוהב םייחה
טועימב שיגרמ םילתלת יחא
הברה םלשמ ינא ןוכנ טרופספ ילב
הארית ךיא בושח אל הזו

הוואג שיגרהל לקש לע חכוותיהל
השוב יל ןיא ידוה'ת יתקפד
ןטק ףסכ הז ליעגמ הז םירמוא
ןיינע יל ףיסומ הז יל תפכיא אל הז

תורטממ ק"שמ ינא ינפי אל ינא
.תויחלו רדתסיהל יתדמל הירקב
ןודזב קפוד ינא רחוס'ת םג
ןורחא ריחמ הז,תופורב ול דירומ
ףסכ דוע יל ראשנ ,סוטמל הלוע טרסה רמגנ
!!!סוש הזיאילנימירק ריש

.רדוסמ תויהל תוצרל יל םרג ,רזומ ייד םולחו ילנימירק שאר
.האופר יבשע םילדג הבש ,השודק ץראל קוחר יתסט
.םימסב האלמ הדווזמ יתרבעה ,םימיו תושבי תולובג יתיצח
.םדב ילצא איה תיעבט ה'גנגה ,םדא ינב ועבקש ינוימד לובג
.יתיא הפ הדווזמה החוורל יתמשנ ,יתדלוה ץראל התיבה יתעגה
.םיקורי תורטש םיאלמ םיסיכ ,םירופס םימיב לכה יתרזיפ
???הרטשמ הפ שיש רמא ימ , הלודג לש השגרה םלועה גגב

???הלוכמ ריבעהל הסנא ילוא ,החלצה התיה תחא הדווזמ
.המצועו חוכ ףסכ לע השוח ,הנושאר הקלחמ סוטמה ףנכ לע
.ןיאקוק ריבעהל ףידע שממ ,ןיבמ רבכ ינאו ףסונ בושיח
.ןטק ףסכ הנוט לע םירבדמ ,ןבל לע םירבדמ היפאמה םע שגפנ
.הכמ יתתנ הפוריאב םג ,הכרדל תאצויו תסמעומ הלוכמה
םשגתיה םולחה ,יתיב יתינב לארשיב וישכעו
.....יתיא תקלצה...אבאב לע ריש

יטנשב אבאב לע רופיס הז
יתבנגנ הז המ ותוא יתשגפשכ
םטקמ ןשעמ ףפפמ בשוי
םמהמ רבד הנוורינל סנכנ
תנלוב הגנטסב םולי'צב יתתנ
תוועמ היהנ אבאבה לש ףוצרפה
תויזה םס הרוטדה הז
תופיט םתסמ רתוי הברה
םוחה יל הלע םואתפ עתפל
םורד ןוויכבו קיפופב תרומרמצ
רמגית יתמ הער הלטס
....רמהל ומכ הז אבאב םע תבשלודוה לע ריש

.םימלועל ךשמי הז הנתשת לא,םימעפל םיעוט םה םייחה לש לויט
.עגמל הקוקז איה הכחמ המדאה,עסמה תא ךישמת ךרדה לא אצ
.ברע אוה ולוק עבטל בישקת,בהואו קבחמ אירב עגמ
.רוחשב םייח םיאור םואתפו,רוחאמ לכה תיבל תרזח
.תועש לע תועש קקפב תוכחל,תוסנקו םיסימ,תוינוכמ,םירוזמר
.אתבסו אבס תא רקבל ךירצ, התיבה תעגה טרסהמ אצ
.תופיט לש שלפ עיגמ םואתפו,טופמוק תליכאו תוקישנ םיקוביח
.תוכחל םיכירצ םלוכ וישכע,תויזה לכוא תוירטפ האור ינא
.םינפב םהל קוחצל יתלחתה, םיניבמ אל אתבסו אבס
.התכבו הרמא קיליחל יתנפליט ,התכיח אמא התיבה יתרזח
.םינפב ילצא הז הטילשב לכה,םיניבמ אל םתא קושב יתיה
.החרצ שממ יתמשנ הנידמב יתלכתסיה,הרבחל יתרזחוה הנש רובעכ
.לובליבב ינא הככ יל ףידע,לוגליגה ךשמהל ודוהל יתרזח
תנקותמ הרבח , םימיה ןמ םויב םכילא רוזחא
םינודעומ
םימסו(שוט-יטוורפ) ודוה לע רופיס-ריש

םימס הברה ןשעמ שוטב םש ול בשוי אוה םייח לש הלחא שי ןלטס רמל
עוגרמ תצק אוצמל יטוורפל ול הלע זא עונפואה לע לכה ודוה תא רפת אוה
ללקמ םואתפו בשוחו בשוי אוה לארשיב טעמ דוע םימיה תא רפוס אוה
םישק םימס לכואו לופאש הארנכ םיללמוא שממ םייחה לארשיב
הקוסעת הצר לכה ךסב הדובעה תכשלב הדיקפה תא ללקמ אוה
הניצקה תסנכנ רדחל םואתפו העיגמ הרטשמה תוקעצ תצק
"?םיפוחה דחאב ודוהב ונרכה "
???ם י נ י נ י ע ה המ :דחיב םהינש זאו
"?הבישי םע המ " :העיתפמ הניצקהו היעבה הרמגנ תוקישנ םיכויח
םינותחת ילב רבכ איה םייתעש העש םישאר המכ השענ הרידל אוב
תודידבה תא תויחל דבל לייטל תואיצמל רוזחנ ררועתנ אוב
םלועה תמשנ לע םייחה לע בשוח םלוכ םע בשוי שוטב ןלטסה
הפק םיתוש זא שמש הלחא הפי אוה םלועה ינחור לכה
םולכ לכה שארב לבא םירבדמ םלוכ !םוב דחיב קעצנ ריוואב םולי'צה
הנומא לע בושחנ זכרתנ אוב הרותה הרמא םילבה לבה
ךייחמ התאו תרבדמ המשנה(?ול'צ רדיק)?ךלת ןאלו תאב ןיאמ
ןומא הב ןת המשנב חטב ןומטו רובק בלכה הפ
עסמב ליחתת ךרדה תא הארת איה
ךלש איה
.....עגריהל ליחתת

...דוע יל שי םסרופי רופיסהו םתבהא םא
!!!!לודגה "שמש"
.....יתוא ובייחת לע זא תוכז שקבמ אל ינא

 

 

 

 

 

 

   


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997