ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

לוכי ינא : לנימילבאס

,לוכי ינא לוכי ינא
םושנל!?"המ לוכי"
םותכ אצוי קורי םוקמב הססקה תא חתופ

םויה שיש םח יכה .םח גנאבה
אצמת םא קושב הזכ שפח
ןוטרק איבת
םתס אל םח גנאבה יחא
םייניעה ךל תופרוש
רהמ ץור STOP ץחלת
םימ םע הז תא ףוטשל
הפיעש םייתש דחא דחא
םייתש דחא
םיידיבילצא גנאבה בוזע דחא

קבט אלל םיבשע םע םג
ןושאר ראשנ דימת ינא
סארג םשה ןותיע חתפ
ןומעפ ומכ לצלצמ
ןוזואב רוחה ךרד רבועש הז ןשעה

םירודכ ומכ שארל םכל רדוח
ןוירש ירדוח
יזקימק ומכ קזח ללוצ שארה ,ללוצ

םיבוליש םע
יתעלב וליאכ םיפרוטמ
יזטסקא
יתוא םילאושש זא
!?המידק ףושנת ךיא
ךלש םישארה"
."המישוריהמ רתוי תוצצפ
!?לוכי ינא לוכי זא
"לוכי התא ןכ"
םישארה קמועל ירה
לולצת אל קינאטיט ילש

םיסנמ םייוקיח
סכמ ומכ יב םיכשונו
רליד היהנ דחא לכ
רלסאה היהנ ינא
.ןפוא לכב ןפוד אצוי
יל אצוי
CELLY -ב רבדמ
"טובור ומכ עמשנ"
יל הרוק המ
יאדכ לפרעה ךותמ
קיצוצ קחרתהל
!קינחוב השמ ומכ תובוחרב טלוש סארגה

:ןומזפ
עיגהלו ,ןשעל ...,לוכי ינא
עיקרה דע
לכה תא ןתא
חיטבמ טניוג ,חיוורהל דובכב

ZED םתבהאש הווקמ

 

 

 

 

 

 

   


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997