ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

לללללללללללליתש לש הנומת

..רתאב תאזה הנומתה תא ולעתש הווקמ..םינלטסה םיכרועל םולש
..התוא תתתתתתוארל חמשא ..הנומתהמ ומילעת ונלש םינפ'תש ןבומכ קר
.םש שיש הרטשמה לכ םע ןדריה רהנ תפשב לדוגש המ הז ...עקר תצק הרקמ לכבו

 

 

 

 

 

 

   


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997