ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

לש רחא וא הזכ גוסב םתלקתנש חינהל ריבס ?םיריכמ םתא "םידיאורטסא"ה קחשמ תא
ךסמה לע ?תילדכיספה ותסריגב קחשמה תא םתניימד םעפ יא םאה ךא ,תרכממה הקיסאלקה
,טרייל םכילע םתואש (לוחכו קורי ,םודא) םיינועבצו םילודג םילוגיע\םינולב ופחרי
ןגנתת עקרבשכ ,םתומלעיהל דע רתוי םינטק םילוגיעל םתקולחל םורגת םהב העיגפ לכו
.תיבצק סנארט תקיסומ הל

תעיבצ איהש - קחשמב הרטמה תגשהל ךרדה קר איה םיינועבצה םילוגיעה תדמשה ,השעמל
חרמי ועבצ וללה םילוגיעהמ דחאב ועגפתש םעפ לכב .ךפיהל וא רוחשל ןבלמ ךסמה
םכתומדקתה תדימ תא תוארל ולכות) ולוכ תא וסכיו ורבטצי וללה םימתכה לכש דע ,ךסמה לע
םילוגיעה לע ועיפשי םיינועבצ םימתכ םתוא ,ףסונב .(הנותחת-תילאמשה הניפב םיזוחאב
:אבה ארקמה יפ לע ,םהילעמ םיפחרמה
םכילע שא וריזחי םילוגיעה -
םודא
םתוריהמ תא וריבגי םילוגיעה - קורי
.םכילע ותייבתי םילוגיעה -
לוחכ

רשי קחשלו zip-ה ץבוק תא חותפל טושפ ,הנקתהב ךרוצ ןיא
mp3 טמרופב םיריש My Music תארקנש הירפסל ריבעהל ולכות ןכ ומכ
.תירוקמה הניגנמה םוקמב קחשמה ךלהמב םתוא עימשהלו

mono v1.02 (5.5 Mb zip)

 

 

 

 

 

 

   


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997