ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

םינלופ לע תויסיסע תוחידב המכ

תוחידבה תא חלשש ךלמה ינדל הדות

.בוחרב תושגפנ תוינלופ יתש
."?תייה הפיא" :'א הני'זי'זב
."!יפוי ןוכמב" :'ב הני'זי'זב
."!רוגס היהש הניבמ ינאש" :'א הני'זי'זב

.לעבה להבנ ?הרק המ" .הלילה עצמאב הלעב תא הריעמ הינלופ
תרוכשמ םע ןושיל רשפא ךיא הניבמ אל טושפ ינא..." ,ותשא הרמא ,"....רבד םושoוש"
."הכומנ ךכ לכ

רוחבה םע ינתחתת לא ,הרקיה יתדלי" :ותבל רמוא ינלופ
."םותי םגו רעוכמ םג ,הכנ םג אוה .הזה
."ולש עקרה אלו ינוציחה הארמה יתוא ןיינעמ אל ,אבא הבהאה רקיעה" :תבה
." ?םייחב קיפסמ לבס אוהש תבשוח אל תא .הז לע רבדמ אל ינא":באה

.דואמ תויתרקוי תובינע יתש הנבל הנוק הינלופ אמיא
.תובינעה תחא תא וראווצל דנועו ומיא תא עיתפהל ןבה טילחמ דחא םוי
:בלענ ןוטב וילא הנופו ותוא האור ולש אמא .החמשב וירוה תיבל סנכנ אוה
."!?תבהא אל ךל יתינקש היינשה הבינעה תאש הניבמ ינא זא"

הדובעהמ םויה תאצל לכוא" :שקבמו ולש סובל הנופ ינלופ
."תוינק ךורעל ךלנש הצור יתשא ?םדקומ רתוי תצק
וישכעו תבבותסהו םולכ תישע אל םויה לכ !?הז המ" :סובה
."!התיבה עיגמ אל התא ברעב עשת ינפלש ךל עדת ?םדקומ תאצל הצור התא
."!הבר הדות !ינודא הבר הדות" :ינלופה

- היעב יל שי רוטקוד" :ןנולתהו אפורל עיגה דחא ינלופ
."םיינרקה יל תוחמוצ אל המ םושמ לבא ,יב תדגוב יתשא
,יביבח הארת" :רמאו הדיצה ינלופה תא חקל אפורה
םשנ ינלופה ."ייומיד ןיעמ הז .יתימא אל אוה םיינרקהו תודיגבה םע הזה ןיינעה
יל רסחש יתבשח רבכ !לאל הדות" :הלקהב
."ףוגב ןדיס

תינידנולב הדמע םהינפל .קנבב רותב ודמע םינלופ גוז
תוזופב התואו ותוא ןיימד אוהש ןמזב ,ריר ליזהל ליחתה ינלופה .ינימב הצצפ
..דחוימב תוניינעמ
."?הז תא הווש התייה איה ,דיגת ונ" :הלאש ותשיא קנבהמ ואצי ותשיאו אוהש ירחא
."?המ הווש" :הלעב
."!לבקת ףכתש לדנקסה תא" :השיאה

:ינשה ינלופה."יתשא םע חרב ,קלול ,ילש בוט יכה רבחה" :דחאה .םירבדמ םינלופ ינש
."?ךלש בוט יכה רבחה ןיידע אוה"
."התוא ריזחה אוה .אל רבכ" :ןושארה

."תמ ילש יכותה ,לאשת לא" :ורבחל רמוא דחא ינלופ
."?הנקזמ" :רבחה
."הלימ ליחשהל חילצה אל אוה יתנתחתהש זאמ .לוכסתמ ,אל" :ינלופה

.ברע תחוראל היינלופה ותרבח לש התיבל עיגה רוחב
.ותמשנ תא איקהו םיחישל דיימ ץר רוחבה ,הצוחה אצי ריעצה גוזה ברעה םותב
?" ילש אמיא לש לכואה תא תבהא אל ?הרק המ" :םיינתומה לע םיידיה םע ,הרוחבה
." לכואה ינפל תדחוימ הליפת אשנ ךלש אבא המל עדוי םג ינא וישכעו ,אל" :רוחבה

אציש בוט יכה רבדה המ" :ינלופ רדראילימ לאוש יאנותיע
."?ףסכהמ ךל
."לשבל הקיספה יתשאש הז" :רדראילימה

שיש הניבמ ינא" :םאה ינלופ אצוממ תבו םא ןיב חיש וד
."?הנותחה ןונכת יבגל תועד יקולח םכל
םע הנבל הלמש הצור ינא ,לשמל .םינטק םירבד לע" :תבה
."ןתחתהל הצור אל תאז תמועל אוה .הרחת

המכ רבכ ,םלענ ילעב" :הכובו הרטשמל העיגמ הינלופ
."התיבה עיגמ אל םימי
םימוסחמ ,םיבדנתמ ,םיקוסמ :בחרנ שופיח הנגרא הרטשמה
.ףטחנש הרקמל ,שגרמ ןויאר הנתנ ותשאו היזיוולטב המסרופ ותנומת ,םישיבכב
."?וישכע ונב הפוצ אוה םא והשמ ול רוסמל הצור תא ,םויסל" :ןייארמה
."!ףוסב עיגמ אל ילש אמיא !התיבה רוזחת ,קלול" :בל ערוק יכבב ,היינלופה

התייה דימתש ,תינטלתש ארונ השיאל יושנ היה דחא ינלופ
ורבח םע ץעייתהל ךלה אוהו ריירפ תויהל סאמנ שיאל .ותוא הליפשמו הטיפשמ
.אשונב יאקורמה
רמוא ינא םוי לכ .השוע ינאש המ תא השעת" :יאקורמה
,ףייעו רוכיש רוזחא ינאשו הלילב רחואמ דע ה'רבחה םע באפל ךלוה ינאש יתשאל
."הכימשב יתוא תוסכלו םיילענה תא יל דירוהל הכירצ איהש רורב הל היהיש ןבומכו
רוכיש רוזחא ,םויה באפל ה'רבחה םע ךלוה ינא" :רמאו ותשאל שגינ ,ץמוא רגא ינלופה
" ?! םיילענה תא יל דירומ ימ ךל רורב .ףייעו
."!!!גולותפה !חטב" :ותשא

לע תעמש" :ותוא לאושו ולש ינלופה רבחל אב דחא שיא
."השדחה האצמהה
."?האצמה וזיא" :ינלופה ןיינעתמ
."!רוח םע חרק תייבוק" :ול רפסמ ורבח
יושנ ינא ?ןאכ שדח קוידב המ" :רמואו קחוצ ינלופה
."...הנש םישולש רבכ הזכ רבדל

ירה התא" ,השיאה הנוע ,"חטב ".ותשא תא ינלופ לעב לאוש ,"?ילש היוולהב יכבת"
."תוטש לכמ הכוב ינאש עדוי

המ ינימאת אל תא ,השוז" :התרבחל תרפסמ תחא הינלופ
לא יתסנכנשכו ,םימ סוכ תחקל ידכ ,הלילה עצמאב יתמק !לומתא יל הרק
."!דיב איבמ קנאי תא יתספת ,חבטמה
."?תישע המו ,ונ":הרבחה
."ול יתדרי" :היינלופה
."!סקס תלוח שממ תא ,הני´זי´זב" :הרבחה
תא ףוטשל ףידע ;ןויגהב עגר יבשחת ,השוז":היינלופה
."!חבטמה לכ תא רשאמ הפה

."?הכוב תא המל :תלאושו התרבח התוא האור .יכבב תררממ תחא הינלופ
."התמ ילש הדוד" :היינלופה
."?הל היה המו" :הרבחה תניינעתמ
."יצחו רדח תריד קר" :היינלופה

,היינלופה ותמחל השיומ ןיב ךשוממ ךוסכס רחאל
הצרתמ השיומ ףוסבל .סויפ תנתמ הל הנקיו המא םע םילשיש ותשא וב הריצפמ
.חדקאו םיליגע ותמחל הנוקו
."?חדקאה המל לבא ,רדסב הז םיליגע" :תרמוא השיאה
"?םירוחה תא השעת איה ךיא" :השיומ

 

 

 

 

 

 

   


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997