ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

תומדא ילע הפי יכה רבדה

!!!!טטטטלוש םכלש רתאהש ןייצל הבוח לכה ינפל
!!ןןןןוריחמה לע ןיא
הלילה ותואבש ןבומכ .וחירי רוזאב חדינ בצומ הזיאב הלילב הרימש םכמצעל וניימד
הרימשל יגוז ןבש הז עטקה לבא ,ונלש ינלטקה קוריהמ תוטכש ויה הליל לכב ומכ
החירזל ןמזב קוידב הצוחה ונאציו רומשל ונמייסשכו רתויב ינלטק ןמפוהמ יצח חקל
.הזחמב עקשו תוקד המכ הזיאל דקפתל קיספה ירבחו תומדא ילע הפי יכה רבדה תא וניאר
:תונומת'ת ולבק רציק

 

 

 

 

 

 

   


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997