ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

!!! םכל הדות ןומה

SIMISU לש ךירדמב האירק תצק ... הדות םכל דיגהל יתיצר קר
!! אבא ינא !!!! הבהא ןומהו , שמש הברה , (!! ינגרוא) ןשד תצק
הרושבה תא ץיפהל וכישמת , ץיפמ דומחהש חירה תא ראתל יפב םילימ ןיא
. רתאב ןתוא תוארל דמחנ היהי , דליה לש תונומת 2 יתפריצ

 

 

 

 

 

 

   


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997