ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

ןוריחמה תכרעמל הנורחאל ועיגהש תונומת

.יל הרבשנש הבוב לש תיקנע טושפ הנומת הז יכ רעוכמ לבא וגול יתישע

GGG גלופב הרוקש המ

לזמב ידי לע (!אצמנ ,ןכןכ)אצמנש חמצ לש איה הנושארה הנומתה
האלפנ הרוצב םינשעמה יירבח ראשו יתוא שמישו
(ופיד סיפואל היומס תמוסרפ)יתיב רוצייב גנאב לש איה היינשה הנומתה
!!!ליפהלו לגלגל וכישמת

יביסמ ןושיע י"ע תוועמה תא ןקתל יתטלחהו יתואירבה יבצמב תורדרדתיה הלח הנורחאל
!!דול ונביל תריקי תחטבומה ריעהמ תואבוימה שישח תויומכ לש
יילע רבועב םירקיה םינלטסה תא ףתשלו םלצל יתטלחה חבושמו יתוכיא רמוח

הבהאב

 

 

 

 

 

 

   


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997