ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

חורפאה

.ולש הבבסב ףועל הסנמש חורפא, שיש רתויב םיינלטסה םיקחשמה דחא הז
םירויו םישאלפ םישוע ךסמת םיציפקמ םהש הזב ול םיערפמ השבכו לעוש הזיא הקד לכו
.. הטומרשוחא םידאקס וילע
...ודיספת אל רתאב ומיש רוציקב

םדאל הדות

 

 

 

 

 

 

   


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997