ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

ןוסק'ג אבאב

.םימסה קמע םשב םג עודיה יטאוורפה קמעב רוזג יכה אבאבה אוהו ןוסק'ג אבאב יוניכל הכזש אבאבה הז
...הככ הזה קמעל םיארוק עודמ םירבסההמ דחא הז הינשה הנומתה
.הנלמ לש סארא'ג שיש ותוא ךירצ אל ...יפויל קר הזה חמצה בגא ךרד

...םכתא םיבהוא הבוטה הדובעה םע וכישמת

 

 

 

 

 

 

   


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997