ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

םיעורק 3

םיעורק ינש לש םיטרס הפ ויה םעפ רכוזש ימל ,ןוריחמה ישלוג לכל םולש
.הווש תחא העורקו םישדח םיעורק ינש ולבק ,הז תא ןכדעל וקיספה זאו

ןוריחמה לש תנוטנטק הרעה
טנרטניאב םיבכוכ ינימ לכמ םיבהלתמ תשר יבתכ אלמש העשב
הלב הלבו לזיימ לטיל ומכ
הלאכ םיעטק ןוריחמב ונמסרפ 2003 תנשב רבכ

 

 

 

 

 

 

   


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997