ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

המבלא תרצות ,קורי הלע לש גוס

ףושחמל הל וציצי םירחובהש היעב הל ןיאו המאבלא תלשומ תויהל הצור לאנ הטרול
לע םיסימב תולקה ,קאריעמ המאבלא לש ימואלה רמשמה תרזחהל תארוק לאנ ,רתיה ןיב
.הנאוחירמ לש היצזילגילו םייטרפ רפס יתבל םידלי תחילש

האלמה הבתכל

 

 

 

 

 

 

   


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997