ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

תילולשה ןודא

.םתוא ומסרפתש הווקמ .יתנכהש םייוזה שאלפ יטרס ינש
ןשעל םיחרכומש חינמ ינא הלילעה תא ןיבהל ידכב
.הארשהה תארשהב ורצונ םיטרסה ןכש ,הייפצה ינפל
תילולשה ןודא ,אלפנ הלילו הדות

הפ וצחל ? תילולשה ןודא תא ריכהל םיצור

 

 

 

 

 

 

 

   


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997