ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

דחא  ונלוכו  םינוש  ונלוכ

 


ךמצעכ ךערל תבהאו


DivShare File - Love_I_Bredren.mp3


ךילעמ וא ךתא םולשה המ םולשה ךילע
הכלממב תטלוש תחא הבהא
ךדיל הפ ינא רבח יתיא אוב
ךל יננהו ינא התא
ךדיל הפ ינא רבח יתיא אוב זא

ךומכ ךערל תבהאו
ךכותב קומע הז

האלמ תודחאו יחצנ םולשל ךידלי וכזי ןעמל
ךידלי וכזי ןעמל
המדאה לע ךומכ ךערל תבהאו
המדאה לע

ךילעמ וא ךתא םולשה המ םולשה ךילע
הכולמב תטלוש תחא הבהא
ךדיל הפ ינא רבח יתיא אוב זא
(לארשי עמש) ךל יננהו ינא התא
החונמה ימ דע הכולמה יצח דע
ךדיל ןאכ ינא רבח יתיא אוב זא

ךומכ ךערל תבהאו
ךכותב קומע הז
המדאה ינפ לע
המדאה ינפ לע המשנ

שובכל אצוי הדוהי טבש
שורדל תמאה תא ןמזה הז
שובכנ רציה תא
שושחל הממ תמאב ןיא

שארב קר לכה הז
שורדל ןמזה עיגהו שארב קר
התימאל תמאה תא שורדל ואוב
הטימב ראשי עטקב אלש ימו
הבהאה תבושתב םירזוח יננה

ךומכ ךערל תבהאו
המדאה ינפ לע
המדאה ינפ לע המשנ
הוולשו טקש
המדאה ינפ לע
המואל רוא
המשנ המשנ
המדאה ינפ לע

ךכותב הבושתה

הכולמב תחא המשנ"
המדא
ךערל תבהאו
המשנ אוה רחאה
ךכותב
המחלמל ףוסה הז
"הבהאב םולשה


ןדעה ןג

DivShare File - Eden_Garden.mp3


רוריט ןממל אל דבל לדגל
חכ םוש ןתונ אל ףסכ חומ'ת קפוד הז ימיכ
תולחמ קר םישוע קבטו לוהכלא
תולבי לכשה לע שי היזיולטהמ

םישפחמ םה הלכשהו דובכמ ףסכ
םיעדוי רבכ םה המ זא הנובת המכח םהב ןיא
םיסרוה םה ןדע ןג תא םיסמורו םיסרוה
םיסנ הפ ורקי אל ונב קר יולת לכה

םידיבעמ םעה תא עשרהו עשפה
םיהלאה יחילש תודחאתהל ארוק ינא

המוהמה המ לע זא הטסאר יננע
המואה תא ליצהל ןויצמ יתאב
רויצב ומכ שממ ןדע-ןג רוצינ םונהגמ
רוגס ןגה תא תוארל םיענ ךכ לכ אל הז
המוהמה המ לע זא הטסאר ינא
הלואג'ת איבהל ןויצמ יתאב
רופיסב ומכ שממ שרגנ עורה תא
רוגס ןג'ת תוארל םיענ ךכ לכ אל הז

רוגס ןגה תא תוארל םיענ ךכ לכ אל הז
x2

ןגהש םייתניב יתיארו תלוכמל יתכלה םיירהצה רחא 4:20 -ב
רוגס ונלש ןגה

רוריט ןממת לא דבל לדגל
חכ תנתונ תחא הבהא קר חונמ ןתונ אל ףסכ
תורצ רתוי השוע הקיטויביטנא
תולבי לכשה לע היזיולטהו
םישפחמ םה הלכשהמ דובכו ףסכ
םיעדוי רבכ םה המ זא הנובת המכח םהב ןיא
םיסרוה םה ןדע ןג תא םיסמורו םיסרוה
םיסנ הפ ורקי אל ונב קר יולת לכה
םידיבעמ םעה תא עשרהו עשפה

(I & I) יננע םיהלאה יחלש תודחאתהל ארוק ינא
I n i N I n i

המוהמה המ לע זא הטסאר יננה
המואה תא ליצהל ןויצמ יתאב
(הפי רויצ ומכ) רויצב ומכ שממ ןדע-ןג רוצינ םונהגמ
רוגס ןגה תא תוארל םיענ ךכ לכ אל הז יכ

המוהמה המ לע זא הטסאר ינא ןכ
הלואגה תא איבהל ןויצמ יתאב
רופיסב ומכ שממ שרגנ עורה תא
רוגס ןגה תא תוארל םיענ ךכ לכ אל הז יכ

i n I N i n I
I & I & I & I
I-nite I & I

המוהמה המ לע זא הטסאר יננה
המואה תא ליצהל ןויצמ יתאב
רויצב ומכ ןדע-ןג רוצינ םונהגמ
רוגס ןגה תוארל םיענ ךכ לכ אל הז

המוהמה המ לע זא הטסאר ינא ייה
רופיסב ומכ שממ ןדע ןג רוצינ הפ דחי
רוגס ןגה תא תוארל םיענ ךכ לכ אל הז יכ

םיהלאה ישנא יננה"
תחא הבהא
הרושבה תא ץיפנ
םלוכל קדצ
דחא ונלוכו םינוש ונלוכ
"דחא הבהא לארשי עמש

 

 

 

 

 

 

   


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997