ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

The Shivah & Super Arab 2

 

The Shivah

,ראונ-םליפל תיקרוי-וינ תידוהי המרד ןיב ונימב דחוימ בוליש איהש ,הקתפרהה רוביג
הליהקה לכ תא חירבהו ימיספ ךפה םימי-ךורא הנומא רבשמ תובקעבש ,ןוטס יברה אוה
,תובר םינש ינפל בר ומע ,הליהקה ינבמ דחאש ול עדונשכ .םירחא תסנכ יתבל ולש
רוקחל ונרומו ונבר אצוי ,רלוד 000,-10כ לש םוכס ול שירוה דושח ןפואבו ,חצרנ
.חצרב דושחכ רצעי ומצע אוהש םויאה ןמזה לכ ףחרמ ושאר לעמ רשאכ ,רזומה הרקמה תא

קחשמה .םיזמר ףוסיאו רותיאל תורושק קחשמב תודיחה בור ,הרוהט תישלב הקתפרהכ
,הזמ ץוח .תוניינעמ ברקו החיש תוכרעמ ללוכו ,ירוקמ לוק ספב הוולמ ,בטיה בותכ
?ידוהי רומוה רגאמו שידיי ןולימ םע הקתפרה ואצמת דוע הפיא

תונומתה לע וצחל קחשמה תדרוהל

The Shivah

תומד הנשי ,ויראמ תומדה םוקמבש קר ,ויראמ רפוס לע הידוראפ קחשמ אוה Arab Super
שקמ תרזעב תויומדה לע גלדלו םיצחהמ קומחל ,ותשא תא ליצהל איה הרטמה ,תיברע
."חוור"ה

תונומתה לע וצחל קחשמה תדרוהל

 

 

 

 

 

 

   


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997