ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

2008 תנשל פוקסורוה

 

תופורתה ובו ביבח רוזיאב וקיסקמב ההוש ינאו תושעל המ לבא ןמז הברה רבע ןכא
ןשעל אלא הרירב ןיא זא (קיפסמ ההובג תוכיאב אל יכ םא) עפשב תויוצמ תוינוחמצה
רקובה לש התיבחב םג םישלו תוציפבו םימחלב תוגועב הז תא תופאל ,ןשעלו ןשעלו
.םיבושח םירבד תושעל םיחכוש ןמז ךרואל הז תא םישועשכו
הילעמ גלדל לכוא אלו תיזעולב השדח הנש הל תצרופ הנהש יתחכש אל וליפאו םרב םלוא
....תכלל ליחתהל ךירצש ןמיס דימת אל הז קוריש עדויש ימ לכ רובע פוקסורוה אלל


ףוס ףוס ולכותו ( ?אה הז תא םיבהוא) םינמוזמב גושגש םכל הכחמ - םירקי םיידג
.םכלגרהכ אלש םכנובשח לע ןשעל והשימ ןימזהל

םייניע םע הביסמה ירחא תועש אסרוכה לע ונל םיבשוי םתאש ונל סאמנ - םיקותמ םיאלד
םכל אצי הנשה - ישילשה גוסהמ םישגפמ התוא םיקחשמו הומת ךויחבו החוורל תוחוקפ
.םי"מבעל רשקב םתקדצש ולגתו תוירטפ לוכאל

םוקמ לכב תונופטש ויהיש רמוא קר הז ?םתעמש סובולגה תוממחתה לע - םידומח םיגד
.השקבב חיטשה לע גנאבה תא ךופש אל ולדתשת -

חליג והשימש ולגתו הלטסהמ וררועתת אלש ורהזית ליגרה ןמ רק היהי ףרוחה - םיאלט
.רדווס הנממ השעו הוורפה תא םכל

תונמדזהה לע ורתוות לא בורקב הקסאיווא תותשל יוכיס שי - םירווש

.םוריח תעשל הטכש ילב ראשיהל אל ולדתשה םכמצע םע םירעוס םיחוכיו םייופצ - םימואת

איבחהל עלס וספת - לודג לג דוע אב הנה (םיגדה לש פוקסורוההמ) םכל עודיכ - םינטרס
בטרתת אלש הטכשה תא ויתחתמ

?םדרטסמאמ םיערז תיקשה תא םתאבה המ ליבשב תרחא םתחטבהש הממחה תא תונבל ןמזה עיגה - תוירא

?רלידל םכלש תובוחה תא ומלשת ףוס ףוס ילוא םינמוזמ תומירע ולפי םכילע םג - תולותב
?קלעתהל םכל סאמנ אל

.הרבעש הנש לש החידפה לע ןמז אלמ רבכ םכתוא תשפחמ הרטשמה תוביסמ ףדועמ ורהזיה - םיינזאמ

הנתמ םרג םייתאמ הזיא םכל לוקשיו בורקב םיינזאמה לע די םישי והשימ וגאדת לא - םיברקע

םהלש תדלומויב המכ לוכאל ולכוי םימואתהש ידכ תוירטפה םע םדקומ הנשה וליחתת - םיתשק

רצעיהל סאמנ יכ - יקוח הז תא תושעל :ירחא םלוכו
רדתסהל לכונש - רתומ הז תא תושעל

םיקוחצו החמ הברה
לבניע

 

 

 

 

 

 

   


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997