ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

חזרה לארכיון

 

ןלטס אוה המ

 

. דחוימ יתרבח ץחל םוש אללו יעבטה ונוצרמ ומלוע תא ךפה אוהו וילע ךפה ומלוע רשא םדא אוה ןלטס

, הנוש רדסב םינוש תואיצמ יבצמב לופיט ומצעל רדסמו עגרה תא יח יתימא ןלטס

ןלטסה הז הבשחמ חכ תרזעבו ללכב בושח אל רבדכ םינלטס לצא תאטבתמ םייחל תובישחה
. רדסב לכהש העידיב דרוש
םירבדה לש הקוריו הבחר רתוי הייאר תזכרתמ וחומבש קר םלוכ ומכ שממ םדא אוה ןלטס
.
םייחב רתוי עוגרה דצה תא תוארל תוצרל הז ןלטס תויהל
.רחואמ רתויש המכ םוקלו רחואמ דע ןושיל ףידעמ ןלטס
! הלפמל בר יוכיסו תודחכיה תנכסב םילבוג ןלטס לש וייח "תילמרונ"ה הייסולכואה ראש תניחבמ
. יקנו קורי בכוכה לע רומשי ןכלו הטחאש וילע לגלגל רשפאש דיחיה םוקמכ ץראה רודכ תא האור ןלטס
. ןלטסב תלקתנ אל זא - ינבצע ןלטסב בוחרב תלקתנ םא
הרטמה תמשגהל זעה וחוכב אטבתמ יתימא ןלטס לש ימוימויה תודרשיהה ףדרמ
! םויה ףוסל עיגהל םצעב איהש
! גנאב הנוכמה קובקבה לש יעוצקמ יכה ליעפמה אוה ןלטסה
יביסנטניא לופיט םיכירצ ולא לבא - םהייח לש ינלטסה דצב ראשיהל םיפידעמש םינלטס שי
רצק םנמז יכ הפיקמ הרימשו
ודיל שממ הפצ תואיצמהש ןלטס שיו תואיצמה יינפ לע ףצש ןלטס שי

! ןלטס ינאש ןמיס דבל הז תא יתנבה ינא םא לבא הז לכ תא יתמשר המל עדוי אל ינא

ZARZAP / ןושומ

 

 

 

 

 

 

   


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997