ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

חזרה לארכיון

 

(ןמטיח יזוע) התיכב ןטק יכה דליה

.רפצבב ןלטס דלי לע הז ...עקרב ןמטיח יזוע לש ריש םע ןמזמ אל יתישעש ןוטרס הז
ילש רתאל וסנכת ילוא וליפאו ןוטרסה תא ומסרפת םא חמשי ינא
.םתוא ובהאת ילוא םידמחנ םינוטרס המכ דוע םש יל שי ,(הקיפרגב קסעתמ לודגב ינא)
.םינשה ךשמב דואמ יל רזע ,רתא הלחא םכל שי הבר הדות זא
חמש גח

 

 

 

 

 

 

   


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997