ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

טניו'ג ועיבצה 
 
 
םיניינעמ םיקניל 
 
 
 

ריהמ רקס 

 
םיקורי םיגולב  
 
ןועשל ביבסמ  
 
 

 

Crazy Tommy

Crazy Tommy לש םיעטק דוע

"ןשיילויפופה תא םישרהל ידכ םירבד לוורשהמ םיפלושש םירלגנו'זכ עיפוהל םילוכי אל ונחנא"
10 ץורעב םואבנשריקו ןודנולל ןויארב דיפל ימוט

דחא דחא ,יפוריא ןמלטנ'ג

(טלקררופ תירגנוהב),יטנתוא ירגנוה שלוג תנכהל ןוכתמ

 

? ינא ופוא  
 
: תוגלפמה ירתא 
 
 
 
םינלטס םיבהוא
תורזחמ תוגלפמ
םינלטסה ירחא
 
רחובל ישומיש עדימ
 
 
תונומתו הידמ  
 
 
םירומיהו םיקחשמ 
 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997