ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

טניו'ג ועיבצה 
 
 
םיניינעמ םיקניל 
 
 
 

ריהמ רקס 

 
םיקורי םיגולב  
 
ןועשל ביבסמ  
 
 

 

טניו'ג ועיבצה

 

תוריחבל תכלוה לארשי תנידמ ץרמל 28-ב
ורצעי םינלטס יתמ דע וזולעי םיעשר יתמ דע
םילקה םימסה קוח תא תונשל םיבייח
טניו'ג םיעיבצמ תובורקה תוריחבב
םינקזב לופיטל - טניו'ג םישלחב לופיטל - טניו'ג תסנכב ךלש קזחה חוכה - טניו'ג
רתוי הנוגה הקיטילופל - טניו'ג ריוואה םוהיז דגנ - טניו'ג
!!!טניו'גה םע המידק !תסנכב טניו'ג םיבייח

הגלפמה עצמ

:הביבסה תוכיא
,חמוצהו יחה תנגהל ,הביבסה תוכיא ןעמל םייתרבח םיקבאמ ירוחאמ תבצייתמ טניו'גה
םייגולואיכרא םירתא לש םרומישל ,םייח ילעב רעצ תעינמלו חמוצה סארגה לע שגד
רתוי הפי לארשי תריצילו

:םיכרד תונואת
םיכרדה תונואתב קבאמל קינעהל תבייח הלשממה .ימואל ןוסא םיכרדב לטקב האור טניו'גה
ךירצ .תובכרהו םישיבכה תיתשתב תויביסאמ תועקשה שידקהל הילעו הנוילע תופידע
לע םילטומה םישנועה תא ףירחהל שי .םיכרדב תוריהזל רעונה ךוניחל רתוי תושעל
. םיניירבע םיגהנ

:השיאה תויוכז
הווש רכש ללוכ ,הרשמו דיקפת לכ יבגל הווש תונמדזהל ,ימצע שושימל תיאכז השיא
םידליו םישנ לש ינימ לוצינ ,החפשמב תומילאה דגנ םחלהל שי . הווש הדובע תרומת
.תינימ הדרטה דגנו

:םיפאשמ תקולח
. הנידמה יפאשמ לש השדח הקולח תשרוד טניו'גה
:רתוי םיינויח םיכרצל דחייל שי ,תג יכרצל םידעוימה םידראילימה תא
;תואירבל רתוי ,תג יכרוצל תוחפ ;םיילאיצוס םיכרצל רתוי ,תג יכרצל תוחפ
. תונמאלו תוברתל רתוי ,תג יכרוצל תוחפ ;עדמלו ךוניחל רתוי ,תג יכרוצל תוחפ

.םינלטס אלש הלאכלו םינלטסל םיהדמ קחשמ םויסלו
.סארגל םכלש הבהאה יפ לע םכלש ליגה המ עדת ונלש תכרעמה
,הככ זא

.(2 בותכיש ןשעמ אלש ימ) (9-ל 3 ןיב רפסמ) םויב טניו'ג םינשעמ םתאש םימעפה רפסמ לע ובשיח
(1
.םייתשב רפסמה תא ליפכהל אנ וישכע
(2
.שמח האצותל ופיסוה
(3
.םישימחב לוכה תא וליפכה
(4
.1755 רפסמה תא האצותל ופיסוה ,הנשה םכתדלוה םוי תא םתגגח רבכ םא
(5
.1754 רפסמה תא האצותל ופיסוה זא ,םתגגח אל דוע םא לבא       
.םתדלונ הב הנשה לש תורפסה תעברא תא וריסחה וישכע
(6

(םויב טניו'ג םינשעמ םתאש םימעפה רפסמ) םתרחבש ירוקמה רפסמה אוה ןושארה ,תורפס שולש ןיב רפסמ לבקתה
.םכלש ליגה םה םיפסונה םירפסמה ינש
!!!! הרושה ןמ םינלטס םתא , בוט לזמ

תסנכב  טניו'ג  םיבייח
ט
ניו'גה  םע  המידק

 

? ינא ופוא  
 
: תוגלפמה ירתא 
 
 
 
םינלטס םיבהוא
תורזחמ תוגלפמ
םינלטסה ירחא
 
רחובל ישומיש עדימ
 
 
תונומתו הידמ  
 
 
םירומיהו םיקחשמ 
 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997