ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

טניו'ג ועיבצה 
 
 
םיניינעמ םיקניל 
 
 
 

ריהמ רקס 

 
םיקורי םיגולב  
 
ןועשל ביבסמ  
 
 

 

רבג רבגה טסינוטרופואה

 

? טסינוטרופוא והמ

The Gresset WEBSTER DICTIONARY, 1970 יפ לע םזינוטרופוא
.תונורקעל בל תמיש ילב תויונמדזה לוצינ

ימ ,םיעובק תונורקע רסח םדא ,ןרשפ ,בצמ לכל לגתסמה םדא ,ןלגתס - טסינוטרופוא
תואיצמה םע רשפתמש
שאול מופז שאול מופז שאול מופז שאול מופז שאול מופז שאול מופז שאול מופז

רבג
רבג
שאול מופז

היזיולטבב העפוה ! ינא אל הנתשמ תואיצמה לואש

:םילארשיה םיטסינוטרופואה דעצמ
זפומ לואשו יבגנה יחצ , ואדנל יזוע , קיציא הילד , ןומר םייח , סרפ ןועמש


סרפ רזול ינא ןומיש
ןומר ןויז הווש ינא םייח

 

םיטנסינוטרופואה לש ךלמה ימ

 

 


חמצה-נימ רקס
טסינוטרופוא יכה ימ

זפומ הנתשמ תואיצמה לואש
שאול מופז

יבגנה ? תוריקח וישכע יחצ

קיציא םולכ םולכ הילד

ואדנל לכה לעמ תונימא יזוע

 

? ינא ופוא  
 
: תוגלפמה ירתא 
 
 
 
םינלטס םיבהוא
תורזחמ תוגלפמ
םינלטסה ירחא
 
רחובל ישומיש עדימ
 
 
תונומתו הידמ  
 
 
םירומיהו םיקחשמ 
 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997