ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

טניו'ג ועיבצה 
 
 
םיניינעמ םיקניל 
 
 
 

ריהמ רקס 

 
םיקורי םיגולב  
 
ןועשל ביבסמ  
 
 

 

ןורש קיראל הווחמ

ןוריחמ לש תונומתה ףסוא ךותמ
ןורש קיראב תוקסועש ןמזה ךשמב וחלשנש תונומת ץבקמ

טסב ןתונ קירא

טניו'ג םיריבעמ רסאיו קירא

הקספהב טניו'ג לגלגמ קירא

המר דיב הלשממה תבישי תא להנמ קירא

קורי הלעל עיבצמ קירא

 

? ינא ופוא  
 
: תוגלפמה ירתא 
 
 
 
םינלטס םיבהוא
תורזחמ תוגלפמ
םינלטסה ירחא
 
רחובל ישומיש עדימ
 
 
תונומתו הידמ  
 
 
םירומיהו םיקחשמ 
 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997