ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

טניו'ג ועיבצה 
 
 
םיניינעמ םיקניל 
 
 
 

ריהמ רקס 

 
םיקורי םיגולב  
 
ןועשל ביבסמ  
 
 

 

R.I.P

2006 תוריחב לש תורבקה תיב

קרפ ,ייחב קרפ םלשנו םת .רוביצה ןומאל היואר הנניא תיחכונה התנוכתמב יוניש"
ףסוי רבעשל םיטפשמה רשו תסנכה רבח ('ד םוי) םיירהצב רמא ךכ ."וב האג ינאש
יוניש תיבב םיאנותיע תביסמב רביד דיפל .יונישמ ותשירפ לע עידוהש ,דיפל (ימוט)
.ביבא לתב


"תותפשא לבזל בהז תכפה ,דיפל
בהז .הבושחו הלודג זכרמ תגלפמ לש גיהנמ תויהל תלוכי .ךומכש שפיט ,ימוט וה"
ףוס לע יקצירפ ףסוי ."לבח המכ ,לבח .תותפשאלו לבזל ותוא תכפה התאו ךידיב היה
ותגלפמב יוניש ר"וי לש וכרד
ויתוליממ בוט ןיאש המוד ."םייוג לע שלוח ץראל תעדגנ ,רחש ןב לליה םיימשמ תלפנ ךיא"
.הקיטילופה ןמ דיפל ימוט לש השיבמה ותוקלתסה תא ראתל ידכ והיעשי איבנה לש
,לכה עדוי אוה קרו אוהש בשחש שיאה ,הניבהו המכוחה הנתינ ול קרש ןימאהש שיאה
.ומצעל הרכש רובב לפנ – ושמשלו ותרשל םלוכ דיקפתש חוטבו ךומס היהש שיאה


"םיבלכל ונתוא וקרז" :דוכילה ידרומ
ןבליס" :ריכב דרומ .דוכילה תמישר תיתחתל םתקיחד תובקעב םידרומה יריכב ברקב םעז
קחשתש תיזנכשא המישר" :ןזח כ"ח ."טייל םידרומ לע וצילמה םה ,ונתוא ולסיח יביבו
"ס"ש ידיל


זרופל תברוצ הלפמ ליחנה לטנוול :יוניש
לע לטנוול ןור רובע העיבצהו הגהנהב ןומא יא העיבה הגלפמה תצעומ :יונישב ךפהמ
הכרעההו תיטילופה וכרד תא ןחוב יוניש ר"וי .זרופ םהרבא ,דיפל לש ונורטפ ינפ
השדח הגלפמל שורפיש איה


 

"תישיאה המרב קר" ?יקצירפ תיבב דיאל החמש
,יקצירפ ףסוי :רחא ףסוי לומתא בשי דיפל ףסוי לש הלפמה תריזמ םירטמ תואמ המכ
לש הלפמה לע לטובמ אל טידרק ומצעל חקול יקצירפ .ויתולולכ םויב ןתחכ ךייוחמ
קר" ?דיאל החמש ?הקותמ המקנ .ריבסמ אוה ,"הז ליבשב השק ונדבע" .זרופו דיפל
המישנ התואב תרפסמ ךא ,תכייחמ ,יוניש תצעומ תרבח ,ותייער םג ."תישיאה המרב
"יוניש ארקנש ,הזה ןויערה" ןדבואמ לודג בצע לע תרפסמ


דוכילה זכרמב דספהל הבוגתב םולבנזור הנינפ
ההה אה .ארונ ,ארונ ,ארונ הז יוא


דוכילב יול ןדיע ףוס
.תסנכב םמוקמ לע הארנכ ורמשיו בוט בצמב דוע םה ,ואדנלו תנביל לש תורירמה ףא לע
ץוחמ ברעה םמצע תא ואצמ םינהכמ םיכ"ח העשת .םהילע רפש אל םירחא המכ לש םלרוג
הליג ,יקסבולורוג לאכימ ,ארק בויא ,יול דוד ,ןוצר לאכימ ,םותי דוהא :המישרל
תירטנמלרפה היווחהש ,םולבנזור הנינפ הביבח הנורחאו ,ןזח לאיחי ,ילארבג לבנע ,לאילמג
.דבלב םייעובש הכשמנ הלש
BIG R.I.P

BIG R.I.P

BIG R.I.P

BIG R.I.P

BIG R.I.P

 

? ינא ופוא  
 
: תוגלפמה ירתא 
 
 
 
םינלטס םיבהוא
תורזחמ תוגלפמ
םינלטסה ירחא
 
רחובל ישומיש עדימ
 
 
תונומתו הידמ  
 
 
םירומיהו םיקחשמ 
 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997