ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

טניו'ג ועיבצה 
 
 
םיניינעמ םיקניל 
 
 
 

ריהמ רקס 

 
םיקורי םיגולב  
 
ןועשל ביבסמ  
 
 

 

םינלטסה תא םיבהוא

 

תונורחא תורתוכ
(תסנכל צרמ תמישרב 9 םוקמ) ןיזור לכימ
?םילק םימס לש היצזילגל לע ךתעד המ
(walla רתאב ןיזור לכימ הלאשנש ןולאש ךותמ) .ךמות


זרופ םהרבא
?םילק םימס לש היצזילגל לע ךתעד המ
(walla רתאב זרופ לאשנש ןולאש ךותמ) .ךמות


תא הגלפמה הגיצה הב ,םיאנותיע תביסמ םויה המייק "קורי הלע" תגלפמ
.17-ה תסנכל הלש םידמעומה תמישר
יכ רמאו הרובע םיעיבצמל הדוה ,הגלפמה ר"וי ,לטכו זעוב
קורי הלעש םיאשונלש אוהו ,חקל תיטילופה תכרעמה תא ונדמיל דחיב"
."בר ילארוטקלא יווש שי תמדקמ


םינלטסה תולוקל םיניתממ
ןמפנורב ןמורו ץרמ םג לבא .תסנכל "קורי הלע" ןיב תומדוקה תוריחבב ודירפה תולוק 7,000
יפלקב קתפ םימס .םינלטסה לש םהיתולוקל עיגהל םיפאוש

קורי הלע םע תפתושמ תודדומתה תלקוש תיטרקומדה הריחבה תגלפמ
םיינושאר םיעגמ תמייקמ ,ןמפנורב ןמור כ"ח תושארב תיטרקומדה הריחבה תגלפמ
.לארשי לוקב חווד ךכ ."קורי הלע" תגלפמ םע תוריחבב תפתושמ תודדומתהל

תופיאש םע הגלפמ ,קורי הלע
ונתיאמ עומשל ןיינעמ תרושקתה תאש תושעל המ .עיצהל המ הברה ונל שי"
.17-ה תסנכל סנכיהל הצורש ,"קורי הלע" ר"וי ,לטכו זעוב ריהצמ ,"הנאוחירמה לע קר
:םיחקל הקיפמ 'קורי הלע' ,"טעמכ" לש תוריחב תוכרעמ יתש ירחא
ןוחטיבו םולש םג עצמב שי םעפה ,תונזה דוסימו הנאוחירמ קר אל


ונתומדל םיווק רוקמ .םילק םימסב שומיש תללוש אל דחי-צרמ תגלפמ


צרמב 'םינלטס' דוצל םיסנמ
'קורי הלע' לש דעיה להקל ץורקל םיסנמ הגלפמב
םילק םימס ינכרצ חפקמ יטפשמה בצמהש םינעוטו
הלש עצמל סינכהל צרמ םג תנווכתמ ,"קורי הלע" תגלפמ ירחא :סארגה יבבוחל הרושב
ןיחבי ,הגלפמה לש שדוחמה עצמה יפ לע .סיבנקה ינכרצ לש "הללפה יא"ב לגודש ףיעס
תוחוכ תעקשה לש ןזואמ יתלבה" בצמה תא ענמיו םישק םימסל םילק םימס ןיב קוחה
םישקה םימסב קבאמב דקמתהל םוקמב טפשמה תיב לש ונמז זובזבו םיבר הרטשמ
."םירחוסבו


קחמנ יוניש ,תקזחתמ הדובעה :רקס
תועידי" רקס יפל ,יחכונה הלדוגל תסנכב ותעיס תא הריזחמ ץרפ רימע לש השדחה תרווכה
ןכ אקווד קורי הלע ;המיסחה זוחא תא תרבוע אל יוניש ."ףחד" ןוכמו "תונורחא

 

? ינא ופוא  
 
: תוגלפמה ירתא 
 
 
 
םינלטס םיבהוא
תורזחמ תוגלפמ
םינלטסה ירחא
 
רחובל ישומיש עדימ
 
 
תונומתו הידמ  
 
 
םירומיהו םיקחשמ 
 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997