ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

טניו'ג ועיבצה 
 
 
םיניינעמ םיקניל 
 
 
 

ריהמ רקס 

 
םיקורי םיגולב  
 
ןועשל ביבסמ  
 
 

 2006 תומיע

תונורחא תורתוכ
 

28-כל רבעש עובשב םיטדנמ 18-מ הלע םיפצה רפסמ לומתא ךרענש "ץראה" רקס יפל


תטפושה ,תיזכרמה תוריחבה תדעוו ר"וי לש הדרשמ לא רנסיו עיגה םינורחאה םימיב
השארבש הגלפמה ןיב לבלבתמ רוביצהש ךכ-לע ןנולתה רנסיו .םילשוריב שיניב תירוד
היצזילגל ליבוהל תשקבמש "קורי הלע" ןיבל תויתביבס תולווע ןקתל תשקבמו דמוע אוה
תרושקתל" ,רנסיו ריבסמ ,"ונמצע תא םסרפל םיעצמא יד ונל ןיא" :םילקה םימסל
תויתואה שרוש .לבלבתמ רוביצה םייתניב .לילק הז יכ קורי הלעב קוסעל ףיכ דואמ
תושעל הלוכי אל איהש הרמא איה ךא שיניב םע הז לע יתרביד .םיבר לבלבמ ק.ר.י
."רבד הזה אשונב


הלעמל םע הווקמ ינא ,ררועתנ רקובב יעיבר םויב" ,סרפ רמא תיטקטה העבצהה ןיינעב
דיתעב אלא הייקיתב קוסעת אל הלשממה .םיקית לע קר היהי ןוידהו ,םיטדנמ 40-מ
?םתיא ושעי םה המ םיטדנמ ינש חיוורי ןייד יזועש רמאנ ,ץימא עצמ תריציבו םעה
ספספל רוסא ?עבוק הז םאה ?םיינשב הלעת הדובעהו ?דחא דוע חיוורי קורי הלעו
ינבל יפיצ ןיינעב לאשנשכ ."תונטקה תוגלפמל אלו המידקל עיבצהל שי ,תונמדזהה תא
.דיקפתל המיאתמ איהו תיבויח ותעד יכ רמא טרמלוא מ"מ ידקפתל


םינזואמ םתייה אלש םשור רצונ :2 ץורעל שינייב
תרבח הרדישש ליפורפ תבתכ תובקעב תיזכרמה תוריחבה תדעו ר"ויל הריתע שיגה דוכילה
תעדה לוקיש תא ליעפהל היה ןתינ" :שינייב .והינתנ ןימינב לע 2 ץורע לש תושדחה
"רתוי ןזואמ ןפואב


?יטילופ שטופ ןנכתמ קרב םאה
םינורחא םיעיבצמ סייגל ןויסינב הבחורלו הכרואל ץראה תא םישרוח הדובעה יריכבו ץרפ
תילמרופ זירכה ילוא קרב .ל"וחב ?קרב דוהא הפיאו .תיטילופה ףכה תא וטי ילואש
ויכמות תא סנכי קרב ,ענכשלו לועפל ,ךומתל םוקמב לבא - הגלפמה ןייפמקל ףרטציש
תכשלב ?יטילופ שטופ תארקל .הגלפמב ימינפה קבאמה :קרפה לע .תוריחבה רחאל םוי
שגפיהל ושקיב טושפ םירבחה :םישיחכמ קרב


ןליא הוונל ןוחצינה תוגיגח תא הריבעמ המידק
תא ריבעהל הגלפמה לש התטלחה לע םירחתמה תרושקתה ילכבו תיטילופה תכרעמב םעז
"2 ץורע לש תירוחאה רצחל" תוגיגחה


םיינחרז םיפכפכב דמעומ
תושידאה לבא ,תסנכב תוחיפנה תמר תא תיחפהל הצור ,לטכו זעוב ,קורי הלע ר"וי
.ויתופיאש תא דפרטל תמייאמ תוריחבה תא תפפואה


קורי הלעל וניניב םילידבמ אל : םיכוב םיקוריה
םיחלשנ 'קורי הלע' תגלפמל םידעוימה םיסקפש ךכ לע םג םיננולתמ םיקוריה תגלפמב
תולבלבמ תוגלפמה קר אל ,ידרוסבא ןפואב" ,רנסיו ירבדל .הגלפמל רידת הדעווהמ
םיקוריה ןיב לידבהל החילצמ הניא תיזכרמה תוריחבה תדעוו וליפא אלא ,םירחובה תא
."קורי הלע ןיבו


;29 -הדובעה ;םיטדנמ 30 -צרמ :ביבא לת תטיסרבינואב המדה תוריחב תואצות
;3 - דוכילה ;5 -ונתיב לארשי ;10 - קורי הלע ;16 - ש"דח ;17 - המידק
.3 - (םיאלמיג) ליג ;3 - ל"דפמ-ימואלה דוחיאה

םדוקה ףדל

.ארונ ,ארונ הז יוא

 

? ינא ופוא  
 
: תוגלפמה ירתא 
 
 
 
םינלטס םיבהוא
תורזחמ תוגלפמ
םינלטסה ירחא
 
רחובל ישומיש עדימ
 
 
תונומתו הידמ  
 
 
םירומיהו םיקחשמ 
 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997