ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

טניו'ג ועיבצה 
 
 
םיניינעמ םיקניל 
 
 
 

ריהמ רקס 

 
םיקורי םיגולב  
 
ןועשל ביבסמ  
 
 

 
בחירות לכנסת 2006 כל הסיקורים כל החדשות וכל המידע במקום אחד
ןויכרא
ןשי יכה 1
2
3
4
7 שדח יכה


תונורחא תורתוכ
.קורי הלע הז ונלש ביריה תילאוטקלטניא הניחבמ :(המידק) סרפ ןועמש
עקרקה לע םיילגר יתש םע הגלפמ ונאו תוילשאו םימס ץיפהל םיצור םה

שמעון פרסם אני לוזר


ההז - םיריעצה ברקב קורי הלעבו הדובעב הכימתה :רקס
םינורחאה תועובשב וכרענש ,"10 ץורעו ץראה-גולאיד" ירקסמ רוריבב הלוע ךכ
םירבדמ םניא ןויוושו יתרבח קדצ לש םירסמהש הארנ .סקופ לימק 'פורפה חוקיפב
רתוי הברהש המ וא ,םהילע לבוקמ וניא ץרפ רימע הדובעה דמעומש וא םיריעצה לא
.םינוכנ םירבסהה ינש - ריבס

אמיר פרץ והחברים


upload-ה בצק תאלעהב םיכמות :קורי הלע
בצק תא תולעהל HOT-ו קזב תא בייחל לעפת יכ העצמב ימשר ןפואב הריהצמ העונתה
עדימ ירגאמ תחטבאל קוח םוזית ,טנרטניאל םיישיאה םיבשחמהמ םינותנה תרובעת
חותפ דוק תונכות דודיעלו

היגולונכטו טנרטניא :תוגלפמה תועיצמ המ
.תוטלבתמ קורי הלעו המידק דוכילה ,צרמ ךא ,רעצה הברמל ,הברה תועיצמ אל ןבור
,היגולונכטה ימוחתב 17-ה תסנכל תודדומתמה תומישרה יעצמ לש תיתאוושה הקידב
יעדמה ךוניחהו קט ייהה ,טנרטניאה


?םילק םימס לש היצזילגל וא ,םימסב המחלמ
תרבגה תללוכה ,תיתנש-בר הדובע תינכות םויה גיצת םימסב המחלמל תימואלה תושרה
םהלשמ תינכות םיעיצמ "קורי הלע"ב ,דגנמ .הרבסהו הכרדה ,םוקישו לופיט ,הפיכא
השוע ,םימסה המחלמל תושרה לש התגהנהב ,הנידמה" ,םילק םימסל היצזילגל הרקיעש
.לטכו זעוב רמוא ,"חמצל היצזינומד


קורי שומיש
,סיבאנקה חמצב יתיישעת שומישו הלפתה ינקתמ תמקה ,תינגרוא תואלקח דוסבס
עצמ תריקס ."קורי הלע" תגלפמ לש םייתביבסה תונויערהמ קלח קר םה


םימסב המחלמ סנכב טרמלוא תופתתשה דגנ הריתע
יכו ,תורחא תוגלפמ ירבח ונמזוה אל סנכלש הנעטב ,יוניש תגלפמ השיגה הריתעה תא
תוריחבה ינפל םייעובשל קייודמב ןמזותמ אוה


תיתועמשמ קזחתמ דוכילה לבא ,םיטדנמ 37 לע תרמוש המידק ,תוריחבל םוי 20
םמורתהל ,שדוחמ הלעמל רבכ החילצמ הניא הדובעה ;םיטדנמ 17-ל הלועו
4 תלבקמו םיטדנמ 2 תדבאמ צרמ ;םיטדנמ 19-ל לעמ
םיטדנמ 2 תלבקמו המיסחה זוחא תא הצוח קורי הלע


? תסנכב תויהל אל המל זא
תמישרב 4 'סמ דמעומו יאנותיע ,ןלכלכ ,ןיד ךרוע אוה בתוכה ירפ רואיל ד"וע
םיינשה ןיבמ םדקומה יפל ,תדיינל וא ,תסנכל קורי הלע


קורי הלע לע רמהל
רומיה חתפ "רלדנ'צ רוטקיו" םירומיהה רתא
תסנכל וסנכי םה םאה .קורי הלע לע


.ירלולסה ןופלטב םג קורי הלע וישכעמ
תבותכל םכלש ןופלטהמ וסנכ
wap.ale-yarok.org.il
" תורחא תופיאש ונל שי" ןוטגנירה תא דירוהל ולכות םש
םכלש בשחמל ןוטגנירה תא דירוהל תורשפא שי ןכ ומכ
.םכלש ןופלטל לבכ תועצמאב ותוא ריבעהלו

תטהול תיבסל הקישנ :קורי הלע רידשת
היצזילגל הלגד לע התרחש הגלפמה ?המודרה תוריחבה תכרעמ תא ריעתש היצקובורפה
הקישנב תולכ דמצ :תויצקרטא סומע ןייפמק תוריחבה ירידשתב רחמ גיצת םילק םימס לש
באפב םילק םימס ןושיע - ןבומכו ,םחלל םיבער םיאקיזומ ,תטהול תיבסל

 

? ינא ופוא  
 
: תוגלפמה ירתא 
 
 
 
םינלטס םיבהוא
תורזחמ תוגלפמ
םינלטסה ירחא
 
רחובל ישומיש עדימ
 
 
תונומתו הידמ  
 
 
םירומיהו םיקחשמ 
 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997