ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 
םירידשתה לכ
כל התשדירים
 
םינלטסה דדמ
מדד הסטלנים
 
pulp_politician
pulp politician
 

 

סיקור מערכת הבחירות לנשיאות ארצות הברית לשנת 2004

 

םידמעומה לע םיקוחצו תוחידב לש עפש ונל תוקפסמ ב"הראב תוריחבה
...רחואמ היהיש ינפל ,םהילע קחצנ ונחנא ואוב ,ונילע וקחצי םהש ינפל זא
ןועשל ביבסמ ב"הראב תוריחבל דחוימ רוקיסב ןוריחמה

תוחידבו תורוטקירק תונומת ונל חולשל םינמזומ םתא
תיאופר הנאוחירמו היצזילגילה אשונל םידמעומה לש תוסחיתה םגו

םירמאמ
Election 2004 - Senator John Kerry

:םכלש רמוחה
 
 
תוריחבה תכרעמ תא םינמרחמ םיאקירמאה
םילרביל"ל ארוק רחאו ,םיעיבצמש גוז ינב םע קר בכשל םיריעצל ארוק דחא ןוגרא
בככל סקסה רות וישכע .שובל ועיבצי אלש החטבה תרומת םינרמש םע בכשל "םייסקס
ןייפמקב
 
ןבלה תיבב ףוק ףידעמ גניטס
ינמרג ןותיעל ןויארב ריהצה ךכ ,םשל עיגי אל שוב 'גרו'גש ידכ קר ,לכה
 
 
 
 
! םירקיה טנייו'ג תווצ ןלהא
? שובב רוחבל יאדכ המל - הנומת יל חלש ראטאווא ר"ד רבעב
.חמש גחו בוט עובש םכל היהישו ,ובהאתש הווקמ
Love Xses

קיחצמו קנע קחשמ
Bush Brain Game

רתויב ץלמומ
The George Bush Show

ירק סנאד שאלפ
flash dance kerry

Political Bohemian Rhapsody
Political Bohemian Rhapsody

This Land! |

Fahrenheit 2004
   


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997